Nařízení obcí

Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích právní předpis - nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna. Při vydávání nařízení se obce řídí zákony a jinými právními předpisy. Nařízení obce vydává rada obce; pokud není rada obce zřízena, je k vydání nařízení příslušné zastupitelstvo obce. Nařízení obce podepisuje starosta a místostarosta obce. Nařízení musí být vyhlášeno, což je podmínkou jeho platnosti. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, pokud není stanovena účinnost pozdější. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.

Kontakty

Mgr. Šárka Calábková

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení legislativy a dozoru
   585 508 480 s.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1320


Poslední změna 27. 06. 2019 09:11:41