Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku/zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

V případě zániku/zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelů s místem provozování na území Olomouckého kraje se při nakládání se zdravotnickou dokumentací Krajský úřad Olomouckého kraje řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“), a to zejména § 57 – 64.

1. V případě zániku oprávnění na základě rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb

uveřejňuje krajský úřad na úřední desce na žádost poskytovatele informaci o jeho záměru ukončit poskytování zdravotních služeb nebo o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb v organizační složce státu či územního samosprávného celku (§ 59 a 61 zákona o zdravotních službách).

Informace o záměru poskytovatele ukončit poskytování zdravotních služeb musí vždy obsahovat:
  • datum ukončení činnosti,
  • datum, do kterého lze žádat o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem,
  • adresu pro podání žádosti o předání zdravotnické dokumentace.

Pokud hodlá v poskytování zdravotních služeb pokračovat jiná osoba, uvede se tato informace v oznámení.

Vzory oznámení jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Pokud v poskytování zdravotních služeb nepokračuje jiný poskytovatel, přebírá zdravotnickou dokumentaci včetně jejího soupisu Krajský úřad Olomouckého kraje (viz níže).

2. V případě zániku oprávnění na základě rozhodnutí krajského úřadu (§ 60 zákona o zdravotních službách)

je poskytovatel povinen předat zdravotnickou dokumentaci a její soupis krajskému úřadu do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Při převzetí zdravotnické dokumentace postupuje krajský úřad podle § 63 zákona o zdravotních službách. Zdravotnická dokumentace je krajskému úřadu nebo jinému poskytovateli předávána na základě předávacího protokolu, který obsahuje soupis dokumentace, identifikační údaje předávajícího a přebírajícího, datum a účel převzetí. Soupis dokumentace obsahuje jména, příjmení a data narození nebo rodná čísla pacientů. Obdobně se postupuje, předává-li zdravotnickou dokumentaci poskytovatel zdravotních služeb jinému poskytovateli.

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb a žádosti o zdravotnickou dokumentaci zasílejte na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor zdravotnictví
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
 

3. V případě úmrtí poskytovatele zdravotních služeb

je ten, kdo žil se zemřelým poskytovatelem ve společné domácnosti (nebo osoba mu blízká nebo jiná osoba podle § 57 odst. 1 zákona o zdravotních službách) povinen oznámit úmrtí poskytovatele krajskému úřadu a zajistit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou.

Krajský úřad Olomouckého kraje následně postupuje podle § 57 odst. 3 a 4 zákona o zdravotních službách:

- Neprodleně zabezpečí zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou na dobu, než si pacient zvolí nového poskytovatele.

- Oznámí převzetí zdravotnické dokumentace nebo její předání jinému poskytovateli způsobem v místě obvyklým a na internetových stránkách Olomouckého kraje http://www.olkraj.cz/prehled-zdravotnicke-dokumentace-prevzate-krajskym-uradem-cl-1549.html tak, aby byla zajištěna co největší informovanost pacientů; v oznámení uvede adresu, na které lze žádat o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli.

- Zajišťuje pro pacienty výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytování zdravotních služeb; činnosti související s pořizováním výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace může vykonávat pouze zdravotnický pracovník.

- Neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem na základě písemné žádosti. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo pacienta, adresu jeho trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu na území ČR, a dále identifikační údaje zvoleného poskytovatele. Žádost podává pacient nebo jím zvolený poskytovatel, který musí k žádosti připojit písemný souhlas pacienta (např. podepsaný registrační list). Vzory žádostí pacienta i poskytovatele jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

- Pokud poskytovatel zajišťoval pro zaměstnavatele pracovně lékařské služby, oznámí krajský úřad tomuto zaměstnavateli převzetí zdravotnické dokumentace; následně ji předá jinému poskytovateli určenému zaměstnavatelem.

Pokud zemřelý poskytovatel vedl zdravotnickou dokumentaci pouze v elektronické podobě, umožní ten, kdo s ním žil ve společné domácnosti nebo jiná osoba dle § 57 odst. 5 zákona o zdravotních službách krajskému úřadu přístup k informačnímu systému, ve kterém byla dokumentace vedena.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxvzor-zadost-dokumentace-pacient.docx(17,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzor-zadost-dokumentace-poskytovatel.docx(18,5 kB)stáhnout
Soubor typu docvzor-oznameni-ukonceni-cinnosti-s-pokracovatelem.doc(66,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzor-oznameni-ukonceni-poskytovani-zdr-sluzeb-bez-pokracovatele.docx(14,2 kB)stáhnout


Poslední změna 10. 07. 2019 13:53:56