Mikroregion Šternbersko

IČ: 04234201
Vznik: 08.07.2015
Sídlo svazku obcí: Horní náměstí 78/16, Šternberk, PSČ 785 01

Orgány svazku obcí:

  • valná hromada
  • rada svazku
  • předseda a místopředseda
  • kontrolní komise
  • tajemník

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Rudolf Pečinka Dolany 251, PSČ 783 16 předseda 13.11.2018
Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D. Štarnov 285,
PSČ 783 14
místopředseda 11.06.2024
David Berka Bělkovice - Lašťany 6,
PSČ 783 15
tajemník 06.08.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je v době nepřítomnosti zastupován místopředsedou. Tajemník plní úkoly statutárního zástupce zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a) podpory udržitelného rozvoje a zaměstnanosti,
b) propagace svazku a jeho zájmového území,
c) oblasti školství a sociální péče a oblasti péče o seniory,
d) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
e) oblasti rozvoje kultury,
f) rozvoje cestovního ruchu,
g) rozvoje služeb v zájmovém území,
h) zajištění dopravní obslužnosti, motorová a bezmotorová doprava,
i) zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
j) společných nákupů energií,
k) společného zajištění telekomunikačních služeb,
l) administrativní činnost, zejména právního poradenství,
m) výměny zkušenosti a vzdělávání samosprávy,
n) bezpečnosti a veřejného pořádku,
o) požární ochrany,
p) zajištění úkolů a povinností pro členské obce a jejich příspěvkové organizace v oblasti Obecního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

4. Při naplňování své činnosti spolupracuje i s jinými subjekty v území.

Členské obce

Soubor typu xlsxČlenské obce svazku obcí(11,8 kB)stáhnout


Poslední změna 24. 06. 2024 08:42:12