Mikroregion Protivanovsko

IČ: 60575972
Vznik: 02.12.1998
Sídlo svazku obcí: Náměstí 32, Protivanov, PSČ 798 48

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • předseda a místopředseda
  • kontrolní výbor

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Monika Tmé Bousín, PSČ 798 61 předseda 23.11.2022
Alois Kolář Bukovská 369, Protivanov, PSČ 798 48 místopředseda 23.11.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Za svazek může jednat buď předseda nebo místopředseda samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda. Dokumenty kontrolních orgánů podepisuje předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

A. Cíle svazku obcí:

1. Ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
2. Zejména si klade za cíl stát se místním partnerem a subjektem regionální politiky České republiky a Evropské unie, využívat příležitostí a silných stránek regionu, současně aktivně předcházet hrozbám, které rozvoj svazku ohrožují.
3. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí (dále jen „zájmové území“) vymezenou katastrálním územím členských obcí.

B. Předmět činnosti svazku obcí:

1. Základním účelem svazku je všestranná podpora rozvoje zájmového území definovaného katastry členských obcí.
2. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a  efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společenských zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
- propagace svazku a jeho zájmového území,
- přípravy rozvojových projektů,
- projednávání rozvojových projektů s příslušnými orgány ČR, EU a s dalšími zainteresovanými subjekty,
- administrativní pomoc členských obcí při zpracovávání programových dokumentů a konkrétních projektů, žádostí o dotace apod.,
- koordinace postupů při prosazování zájmů svazku,
- zastupování členů svazku při jednání o záležitostech dotýkajících se svazku jako celku,
- zastupování jednotlivých členů svazku v záležitostech týkajících se jednotlivých členů, a to na základě plné moci vystavené členem ve prospěch pověřeného zástupce svazku,
- oblasti školství a sociální péče,
- správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
- oblasti rozvoje kultury a sportu,
- ochrany veřejného pořádku,
- podpory podnikání,
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod mimo SVK,
- společných nákupů energií.
3. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
4. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 25. 01. 2023 09:39:48