Mikroregion Jesenicko

IČ: 70970670
Vznik: 14.05.2002
Sídlo svazku obcí: Lipová-lázně 396, PSČ 790 61

Orgány svazku obcí:

 • dozorčí rada
 • správní rada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Petr Mudra Úzká 516, Česká Ves, PSČ 790 81 předseda správní rady 03.12.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Správní rada vykonává funkci statutárního orgánu a zaměstnavatele. Správní rada volí ze svého středu předsedu rady a místopředsedu rady. Zastupováním svazku obcí byl správní radou pověřen předseda správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmět činnosti svazku upravuje smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jesenicko v čl. II. ze dne 10.04.2002. Předmětem činnosti Mikroregionu Jesenicko jsou činnosti směřující k naplnění závazků vyplývajících z preambule této smlouvy, účelu vzniku (účelem vzniku Mikroregionu Jesenicko je ochrana a prosazování svých společných zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při komplexním rozvoji a výkonu samostatné působnosti obcí), a dále pak činnosti potřebné k naplňování ustanovení této smlouvy a činnosti k zajištění řádného a efektivního chodu právnické osoby Mikroregion Jesenicko. Ze zřetele komplexního a koordinovaného postupu při rozvoji a výkonu samostatné působnosti obcí jsou předmětem činnosti především úkoly v oblastech:

  1. školství, vzdělávání, přednáškové a osvětové činnosti vč. utváření povědomí o principech občanské společnosti, odstraňování xenofobie a rasové nesnášenlivosti,
  2. sociální péče, péče o osoby se speciálními potřebami, zdravotnictví a lázeňství, kultury, civilní ochrany vč. požární a záchranné služby, cestovního ruchu, veřejného pořádku,
  3. péče o životní prostředí a jeho složky vč. péče o zvířata, péče o zdroje a jejich racionální využívání péče o půdní fond, zavádění životnímu prostředí a uchování zdrojů příznivějších způsobů především lesnického a zemědělského hospodaření,
  4. zapojování veřejnosti do plánovacích, rozhodovacích řídících a správních procesů, rozvoje občanských iniciativ vč. spolkové činnosti, koordinace jejich činnosti, jakož i jejich součinnosti se sektory veřejné správy a podnikatelským, iniciace a uplatňování komunitního i jiných druhů partnerství,
  5. zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování energiemi, zabezpečování čistoty v obcích, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvodu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
  6. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
  7. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
  8. provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
  9. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
  10. demokratizace a zefektivnění veřejné správy a činnosti organizací, zřízených v jejím rámci, odstraňování byrokratických prvků,
  11. přípravy a zajišťování spolupráce s jinými obcemi a svazky obcí vč. obcí a svazků obcí jiných států,
  12. přípravy rozvojových a plánovacích dokumentů, opatření k zefektivnění hospodaření, vyhledávání a zajišťování finančních zdrojů,
  13. naplňování státní politiky a programů v oblasti sportu pro všechny,
  14. budování vhodných přírodních areálů a úprava vhodných volných ploch v majetku obcí pro volnočasové aktivity občanů a zabezpečování jejich provozu a údržby,

přičemž úkoly a s nimi související rozsah pravomocí a míra odpovědnosti budou průběžně upřesňovány a korigovány, a to především v souladu s dispozicemi a potřebami členů, doposud přijatými společnými záměry, relativními strategickými rozvojovými dokumenty, právními normami a závazky České republiky a Olomouckého kraje, a se zřetelem k možnostem Mikroregionu Jesenicko a jeho členů.


Poslední změna 11. 01. 2021 15:41:36