Informace k POV 2024

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 11. 12. 2023 svým usnesením č. UZ/17/87/2023. Program obnovy venkova je tradičním dotačním programem vyhlašovaným od roku 2004 a dlouhodobě se těší velkému zájmu příjemců dotace. V roce 2024 se tak jedná již o 21. ročník vyhlášení dotačního programu. 

Cílem dotačního programu: je podpora zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku 2030 a Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje pro volební období 2020-2024.

Pro dotační program je schválená alokace ve výši 40 765 000 Kč.

Dotační program se člení na 3 dotační tituly:

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, pro který je určena částka 36 765 000 Kč. Oprávněným žadatelem je obec do 2 000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje. Mezi podporované investiční a neinvestiční akce obcí patří například výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce, místních komunikací, chodníků, parkovišť, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, rozhlasu, úpravy veřejného prostranství a nově také realizace energeticky úsporných opatření. Na tyto podporované akce může příjemce získat dotaci až ve výši 600 tis. Kč. (min. výše dotace je 100 tis. Kč). Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů je u obcí do 1000 obyvatel 50 % a u obcí od 1001 do 2000 obyvatel 60 % uznatelných výdajů.

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace, pro který je určena částka 1 mil. Kč. Oprávněným žadatelem je obec do 2 000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Účelem je podpora zpracování územního plánu a jeho transformace do jednotného standardu, podpora zpracování regulačního plánu, výjimečně dokončení rozpracovaného územního plánu v metodice MINIS.  Dokumentace bude zpracována v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami (u dokončení rozpracovaného územního plánu také s aktuální metodikou pro digitální zpracování územních plánů v MINIS a metodickým doporučením Olomouckého kraje pro zavedení MINIS).

Příjemce může získat dotaci od 50 do 200 tis. Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů je u obcí do 1000 obyvatel 50 % a u obcí od 1001 do 2000 obyvatel 60 % uznatelných výdajů.

Podpora přípravy projektové dokumentace, pro který je určena částka 3 mil. Kč. Oprávněným žadatelem je obec do 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje. Účelem je podpora vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o poskytování dotací v rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů. Příjemce může získat dotaci od 50 do 300 tis. Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů činí 60 % uznatelných výdajů.

Pro zájemce obce do 2000 obyvatel byl připraven seminář, kde byli zájemci seznámeni s pravidly dotačních titulů a s vyplněním žádosti o poskytnutí dotace.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je stanovena od 22. 1. do 5. 2. 2024 do 12:00 hodin vyplněním žádosti v systému RAP a zasláním prostřednictvím datové schránky žadatele.


Poslední změna 26. 01. 2024 11:51:55