EPC – energeticky úsporná opatření se zaručenou úsporou

EPC je v Olomouckém kraji důležitým krokem směrem k udržitelnějšímu a efektivnějšímu využívání energie

Olomoucký kraj se stává předním příkladem v oblasti energetické účinnosti. V září 2022 využil nabídku Národní rozvojové banky ČR a dotace EU v programu ELENA k poskytování poradenství k výběru projektů vhodných k uplatnění metody EPC (tzv. EPC - Energy Performance Contracting). Dotace EU na poradenství byla ve výši 90 % nákladů spojených s přípravou zadávací dokumentace a provedením jednacího řízení s uveřejněním. Smluvním poradcem Národní rozvojové banky byla společnost LOYD Group, s.r.o., která realizovala sběr a přípravu podkladů od vybraných příspěvkových organizací, včetně provedení místních šetření v místech dislokace vybraných budov (od června 2023 do dubna 2024).

V říjnu 2023 v rámci procesu přípravy projektů na realizaci úsporných opatření metodou EPC došlo k podání 2 předběžných nabídek dodavatelů (ESCO). Současně bylo schváleno vyhlášení jednacího řízení s uveřejněním a následně schváleno pokračování v jednání o předložených nabídkách.

Následně v roce 2024 pokračoval Projekt „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech Olomouckého kraje“, v rámci jednacího řízení s uveřejněním hodnocením předložených nabídek ze strany dvou dodavatelů. Dlouhý administrativní proces veřejné zakázky, který byl zahájen již v roce 2022, byl zakončen uzavření smlouvy se společností ENESA a.s. dne 29.4.2024. Celková výše investice z uzavřené smlouvy je 169 mil. Kč vč. DPH. Realizace opatření bude probíhat v období od srpna 2024 do října 2025. Jedná se o soubory stavebních opatření, modernizace zdrojů tepla (výměny kotelen), modernizace osvětlení a úprava systému ústředního vytápění, které budou realizována na 18-ti objektech, v 15-ti PO Olomouckého kraje. Zahájení splátek díla začne v roce 2026. Trvání smlouvy je do konce roku 2037.

Příspěvkové organizace, na nichž bude poskytování energetických služeb metodou EPC realizováno:

 1. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
 2. Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
 3. Domov "Na Zámku", příspěvková organizace
 4. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace
 5. Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace
 6. Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588    
 7. Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45
 8. Střední průmyslová škola Jeseník
 9. Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
 10. Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
 11. Střední škola technická Mohelnice
 12. Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8   
 13. Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh         
 14. Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
 15. Vyšší odborná škola a Střední skola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

EPC ( Energy Performance Contracting) – zaručená úspora

Vláda dala EPC zelenou

Usnesením č. 109 ze dne 22. února 2012 schválila vláda ČR metodiku pro využití metody EPC a zveřejnění vzorové smlouvy pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting — metoda EPC) na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Použití metody EPC je především vhodné na projekty, týkající se úspor energie v budovách. Možnosti úspor mohou v některých případech činit významnou část současných nákladů. Abychom mohli začít šetřit energií ve větší míře, je potřeba zpracovat odborný projekt, jak úspor dosáhnout a následně investovat do technologie zaručující úspory energie. Poskytovatel energeticky úsporných služeb odhalí a vyčíslí možnosti úspor u zákazníka, navrhne a zrealizuje kompletní dodávku a montáž technologie. Zajistí finanční prostředky na výstavbu projektu a uzavře se zákazníkem smlouvu, která mimo jiné garantuje dosažení vyčíslené úspory a potřebnou dobu splácení. Poskytovatel na sebe přebírá zodpovědnost za to, že projekt EPC bude generovat dostatek finančních přínosů na splácení nákladů vynaložených na projekt. Metodu EPC lze tudíž popsat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů a tyto peníze jsou zpětně použity na splácení vynaložené investice. Zákazník tedy po dobu trvání smlouvy splácí z dosažených úspor veškeré náklady projektu a nemá žádnou starost o to, kolik projekt uspoří a zda tak bude mít na pokrytí splátek dostatek finančních prostředků.

Projekty EPC realizované Olomouckým krajem

V průběhu roku 2008 byla dokončena realizace energeticky úsporných opatření na níže uvedených příspěvkových organizacích Olomouckého kraje. Předáním realizovaných investic do majetku Olomouckého kraje bylo zahájeno období úsporného provozu a splácení investic pro jednotlivé projekty. Smlouvy mezi poskytovatelem energetických služeb a Olomouckým krajem jsou uzavřeny na dobu 9-10 let. Celková výše investice ke splácení za všechny projekty je cca 14 mil. Kč. Poskytovatel je povinen po ukončení každého roku splácení investice předložit na Krajský úřad Olomouckého kraje vyhodnocení smluvně zaručené úspory. V případě, že není smluvně zaručené úspory dosaženo, zaplatí poskytovatel finanční částku odpovídající nedosažené úspoře ve prospěch Olomouckého kraje.

1. Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

2. Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh

3. Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Na základě vyhodnocení výsledků s fungováním pilotních projektů EPC je zřejmé, že v každém roce se podařilo dosáhnout smluvně garantovaných úspor. Od druhého roku provozu jsou pravidelně dosahovány skutečné roční úspory vyšší než úspory smluvní a vznikají tak tzv. víceúspory.

A další detailní užitečné informace můžete získat zde a zde.


Poslední změna 06. 06. 2024 07:52:37