EPC – energeticky úsporná opatření se zaručenou úsporou

EPC ( Energy Performance Contracting) – zaručená úspora

Vláda dala EPC zelenou

Usnesením č. 109 ze dne 22. února 2012 schválila vláda ČR metodiku pro využití metody EPC a zveřejnění vzorové smlouvy pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting — metoda EPC) na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Použití metody EPC je především vhodné na projekty, týkající se úspor energie v budovách. Možnosti úspor mohou v některých případech činit významnou část současných nákladů. Abychom mohli začít šetřit energií ve větší míře, je potřeba zpracovat odborný projekt, jak úspor dosáhnout a následně investovat do technologie zaručující úspory energie. Poskytovatel energeticky úsporných služeb odhalí a vyčíslí možnosti úspor u zákazníka, navrhne a zrealizuje kompletní dodávku a montáž technologie. Zajistí finanční prostředky na výstavbu projektu a uzavře se zákazníkem smlouvu, která mimo jiné garantuje dosažení vyčíslené úspory a potřebnou dobu splácení. Poskytovatel na sebe přebírá zodpovědnost za to, že projekt EPC bude generovat dostatek finančních přínosů na splácení nákladů vynaložených na projekt. Metodu EPC lze tudíž popsat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů a tyto peníze jsou zpětně použity na splácení vynaložené investice. Zákazník tedy po dobu trvání smlouvy splácí z dosažených úspor veškeré náklady projektu a nemá žádnou starost o to, kolik projekt uspoří a zda tak bude mít na pokrytí splátek dostatek finančních prostředků.

Projekty EPC realizované Olomouckým krajem

V průběhu roku 2008 byla dokončena realizace energeticky úsporných opatření na níže uvedených příspěvkových organizacích Olomouckého kraje. Předáním realizovaných investic do majetku Olomouckého kraje bylo zahájeno období úsporného provozu a splácení investic pro jednotlivé projekty. Smlouvy mezi poskytovatelem energetických služeb a Olomouckým krajem jsou uzavřeny na dobu 9-10 let. Celková výše investice ke splácení za všechny projekty je cca 14 mil. Kč. Poskytovatel je povinen po ukončení každého roku splácení investice předložit na Krajský úřad Olomouckého kraje vyhodnocení smluvně zaručené úspory. V případě, že není smluvně zaručené úspory dosaženo, zaplatí poskytovatel finanční částku odpovídající nedosažené úspoře ve prospěch Olomouckého kraje.

1. Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

2. Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh

3. Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Na základě vyhodnocení výsledků s fungováním pilotních projektů EPC je zřejmé, že v každém roce se podařilo dosáhnout smluvně garantovaných úspor. Od druhého roku provozu jsou pravidelně dosahovány skutečné roční úspory vyšší než úspory smluvní a vznikají tak tzv. víceúspory.

A další detailní užitečné informace můžete získat zde a zde.


Poslední změna 17. 08. 2022 13:27:07