Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 26. září 2022 schválilo aktualizaci RIS3 strategie Olomouckého kraje

06. 10. 2022

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 26. září 2022 schválilo aktualizaci RIS3 strategie Olomouckého kraje, která je strategickým dokumentem Olomouckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, resp. tzv. výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci kraje. RIS3 strategii Olomouckého kraje naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně zde. Aktualizace byla zpracována Inovačním centrem Olomouckého kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, který realizuje Olomoucký kraj společně s Inovačním centrem Olomouckého kraje jako partnerem projektu v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do přípravy strategie, resp. její aktualizace, byli zapojeni klíčoví aktéři inovačního prostředí v Olomouckém kraji a její znění bylo odsouhlaseno Krajskou radou pro inovace Olomouckého kraje, která je odborným koordinačním a iniciačním orgánem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ustaveným Radou Olomouckého kraje za účelem koordinace implementace RIS3 strategie v Olomouckém kraji.

RIS3 strategie Olomouckého kraje má analytickou část, dále specifikuje tzv. domény specializace, které představují tzv. vertikální tematické priority a vycházejí z hospodářsky nejsilnějších odvětví v kraji, která mají nejvýznamnější aplikační a transferový potenciál v oblasti výzkumu, a součástí je také SWOT analýza inovačního prostředí v kraji a v neposlední řadě návrhová část vymezující horizontální témata (tzv. klíčové oblasti změn). Jako domény specializace Olomouckého kraje byly strategií identifikovány následující:

 • Biomedicína, Life Science a Well-being,
 • Zemědělství pro 21. století.
 • Optika a jemná mechanika, optoelektronika.
 • Čerpací a vodohospodářská technika.
 • Pokročilé materiály a technologie.
 • Kulturní a kreativní průmysly.

Mezi horizontální priority definované v návrhové části pak patří:

 • A. Otevřené a atraktivní prostředí pro inovativní podnikání.
 • B. Podmínky pro excelentní výzkum, vývoj a transfer znalostí a technologií.
 • C. Rozvoj lidského potenciálu.
 • D. Digitalizace jako běžný nástroj.
 • E. Udržitelnost jako součást životního cyklu.

RIS3 strategie Olomouckého kraje je součástí implementace Národní RIS3 strategie, tedy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky pro období 2021 – 2027, kdy krajská úroveň je v rámci této Národní RIS3 strategie reprezentována v příloze č. 2 tzv. Kartami krajských RIS3 strategií. Informace k Národní RIS3 strategii naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně zde


Poslední změna 06. 10. 2022 14:19:26