Zahájení projektu „IKAP Olomoucký kraj“

27. 11. 2017

Dne 1. 11. 2017 byla zahájena realizace projektu na implementaci KAP č. 1 s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (IKAP Olomoucký kraj).

Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z KAP č. 1.

Tohoto cíle  bude dosaženo prostřednictvím ustavení a zahájení činnosti krajských metodických kabinetů (KMK) zaměřených na jednotlivé odbornosti a na rozvoj funkční gramotnosti žáků. Tento cíl je také v souladu s dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, kde pod bodem M. 6, je stanoven záměr „vytvořit podmínky pro vznik regionálních sítí či sdružení škol a zřizovatelů škol, přičemž tyto sítě by měly vznikat „zdola“ na základě svobodného rozhodnutí zúčastněných aktérů“. Dále je tento cíl v souladu s dokumentem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020, kde je pod bodem M. 6.1 stanoven úkol – „podporovat platformy pro spolupráci učitelů, komunikaci mezi učiteli z různých škol, výměnu materiálů, dobré praxe atd.“

Na základě uvedených dokumentů přistoupil Olomoucký kraj (OK) k záměru - vytvoření zcela nového systému podpory pedagogických pracovníků, formou ustavení KMK se sídlem na vytipované škole na základě jejich projeveného zájmu.

Tato škola bude pak plnit funkci „Centra kolegiální podpory“ (CKP) pro ostatní SOŠ v kraji a ZŠ v regionu působnosti školy. CKP bude nositelem dlouhodobého vzdělávání pedagogů i ostatních zaměstnanců, kde jeho hlavním úkolem bude poskytnout pedagogům škol pomoc a podporu na sebevzdělávací cestě k inovaci odborného základu, vzdělávacích metod, výchovných postupů, řízení a organizaci vzdělávání na školách.

Cílem projektu je vytvoření 14 CKP, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety. Každý kabinet bude mít své zaměření. Konkrétně budou vytvořeny tyto kabinety v oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů – čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a digitální gramotnosti. V oddělení odborných předmětů vzniknou tyto kabinety -  automobilní techniky, strojírenství, strojírenské mechaniky, stavebnictví, nábytkářství a dřevařství, elektrotechniky, ICT, potravinářství a gastronomie, zemědělství a chovatelství, designu, propagace a reklamy, aplikované chemie, bezpečnosti a ochrany osob a majetku.

Zřízením CKP OK očekáváme výrazný posun ve spolupráci SOŠ a VOŠ mezi sebou a současně se ZŠ. Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání. Realizací projektu dojde také k uskutečnění volnočasových aktivit, které podporují zájem o polytechnické vzdělávání, podnikavost a kreativitu a současně dojde k podpoře talentovaných žáků.

V souvislosti s realizací klíčových aktivit budou modernizovány učebny a dílny, které budou vybaveny potřebnou technikou a pomůckami jako zázemí pro úspěšnou činnost pedagogů ve vzdělávacím procesu.

Nedílnou součásti projektu  je také snaha podpořit rovný přístup ke vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti a zdravého životního stylu v prostředí škol, školských organizací i mimoškolních aktivit. Prostřednictvím odborných konzultací a zřízením Regionálního centra APA pro Olomoucký kraj rozvineme kompetence pedagogických pracovníků v oblasti metodiky práce v inkluzivní tělesné výchově (ITV). Tuto aktivitu  realizujeme v úzké  spolupráci s FTK UP Olomouc a PPP a SPC Olomouckého kraje.

Doba realizace projektu: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020


Poslední změna 27. 11. 2017 11:29:49

© Krajský úřad Olomouckého kraje