Vyhlášen dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje

27. 04. 2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 24. 4. 2017 schválilo vyhlášení dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje zaměřeného na podporu přípravy tzv. strategických intervencí (projektů), které jsou v souladu s tzv. RIS3 strategií Olomouckého kraje (Krajská příloha k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky) a přispívají k naplňování cílů této strategie. Tento dotační program byl vyhlášen dne 27. 4. 2017 a naleznete jej zveřejněný na webových stránkách Olomouckého kraje v sekci Krajské příspěvky a dotace - 2017, konkrétně na odkazu https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-2017-cl-3723.html.

V rámci dotačního programu je možné žádat finanční prostředky na tzv. přípravné projekty, tedy přípravu projektových záměrů strategických intervencí, které ve formě žádostí o finanční podporu budou následně předloženy do některého z národních či mezinárodních dotačních programů. Finanční prostředky lze získat konkrétně na zpracování projektového záměru strategické intervence, zpracování studií a analýz nezbytných pro kvalitní zpracování projektového záměru strategické intervence a osobní odborné konzultace se zahraničním partnerem v případě předložení žádosti o finanční podporu strategické intervence do mezinárodního dotačního programu. Jednou z podmínek pro získání dotace je nezbytnost akceptace žádosti z hlediska formální správnosti a kritérií přijatelnosti v rámci takovéhoto dotačního programu.

Dotace bude vyplácena úspěšným žadatelům při splnění všech nezbytných podmínek ex post, tedy zpětně po doložení všech potřebných dokumentů. Maximální výše dotace na přípravu jedné strategické intervence je 425 tis. Kč, minimální pak 42,5 tis, přičemž dotace bude poskytována ve výši 85 % z částky celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů přípravného projektu. Zbývajících 15 % je spoluúčast úspěšného žadatele. Dotace bude poskytována pouze na neinvestiční výdaje. Celková alokace na dotační program je ve výši 1,5 mil. Kč.

Možnými žadateli jsou veřejné (veřejnoprávní) subjekty se sídlem či pobočkou v územním obvodu Olomouckého kraje, přičemž přípravný projekt musí být realizovaný v Olomouckém kraji. Přípravný projekt může být realizovaný nejdříve od 1. 1. 2017 a nejpozději do 30. 9. 2018, bude tedy umožněna za určitých podmínek zpětná uznatelnost výdajů na přípravný projekt.

Příjem žádostí bude započat 15. 6. 2017, v 8:00 hod. Vzor žádosti je zveřejněný společně s dotačním programem, jedná se však pouze o vzor a žádost bude vyplňována prostřednictvím elektronického formuláře v systému Komunikace s občany (RAP), v němž bude žádost zveřejněna taktéž 15. 6. 2017, v 8:00 hod. Příjem žádostí bude ukončen v případě vyčerpání celkové částky určené na dotační program a naplnění tzv. zásobníku žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však 30. 4. 2018, 12:00 hod. Bližší informace ke způsobu předkládání žádostí jsou uvedeny ve zveřejněném dotačním programu.

Výše uvedená RIS3 strategie Olomouckého kraje, kterou také naleznete na výše uvedených webových stránkách Olomouckého kraje, je zaměřena na základní tři tzv. klíčové oblasti změn:

A: Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace

B: Regionální systém podpory výzkumu, vývoje a transferu znalostí

C: Kvalitní služby a podpora inovativních a konkurenceschopných firem

Kontaktní osobou pro dotační program na krajském úřadě je Ing. Martin Hrubý, +420 585 508 386, m.hruby@kr-olomoucky.cz. Žadatel také povinně konzultuje přípravu rozšířené projektové fiše strategické intervence, která je přílohou žádosti o poskytnutí dotace, s RIS3 developerem, kterým je Kamil Krč, MBA, ze sdružení OK4Inovace, +420 587 432 018, krc@ok4inovace.cz.

Dotační program je vyhlášen v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který realizuje Olomoucký kraj v partnerství se sdružením OK4Inovace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Smart Akcelerátor Olomouckého kraje
Soubor typu pdfVyhlášen dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje(274,5 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 04. 2017 14:31:18

© Krajský úřad Olomouckého kraje