Údolí Velké Hané už nebude přírodní památkou

05. 05. 2014

Radní kraje na podnět Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky odsouhlasili zrušení přírodní památky v lokalitě nazvané Údolí Velké Hané. Hlavním důvodem zrušení je převažující výskyt kulturních lučních a lesních společenstev. Ta omezují možnost výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů. Zrušení ochrany zvláště chráněného území bylo před hlasováním radních projednáno jak s vlastníky, tak dotčenými obcemi.

Za dobu existence kraje byl zrušen statut zvláště chráněného území na třech lokalitách. Ve dvou případech, konkrétně u přírodní památky Prameniště Hamerského potoka a přírodní památky Pod Panským lesem, rozhodovala o zrušení Rada Olomouckého kraje. Ve třetím případě, který se týkal přírodní památky Kamenice, byl zrušen statut zvláště chráněného území vyhláškou ministerstva životního prostředí.

Od vzniku krajů v roce 2001 a za vlády celkem čtyř hejtmanů, vyhlásila Rada Olomouckého kraje již 37 zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka nebo přírodní rezervace.

Přírodní památka je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definována jako přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.


Poslední změna 05. 05. 2014 11:38:32