Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje

13. 11. 2017

Pomyslný „deštník“ nad regionálním trhem práce, který propojuje oblasti zaměstnavatelů, zaměstnanců, nezaměstnaných i vzdělavatelů a vzdělávaných, rozevřel v Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje (dále jen TPZ OK). Ten by měl být díky spolupráci významných aktérů trhu práce prevencí proti růstu nezaměstnanosti a také pomoci nastavit strukturu zaměstnanců tak, aby se co nejlépe setkávala nabídka s poptávka na trhu práce.

První teritoriální pakt zaměstnanosti v ČR vznikl již v roce 2011. Byť v Olomouckém kraji působí jeden z nejmladších tuzemských paktů, vznikl v loňském roce, jsou již za dobu jeho činnosti vidět zajímavé výsledky.  O nich i dalších možnostech užší spolupráce jednotlivých institucí a organizací 2. 11. 2017 debatovali zástupci zakladatelských organizací na již 3. jednání Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje. Signatáři TPZ OK jsou Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Olomoucký kraj, Krajská pobočka v Olomouci Úřadu práce ČR, Odborové svazy ČMKOS Olomouckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

,,Za Olomoucký kraj je Teritoriální pakt vnímán jako rozvoj spolupráce sociálních partnerů, státní správy a odborových zaměstnavatelských svazů. Pakty zaměstnanosti umožňují sdílet problematiku potřeb trhu práce a vytvářet vhodný prostor pro diskusi. Jako důležité vnímám rozvoj diskuse nad potřebami podnikatelů, přizpůsobování škol novým vývojovým trendům na trhu práce a vzdělávání. Podporujeme také tradiční obory podnikání s vysokým potenciálem pro strategický a udržitelný rozvoj regionu i vznik kvalitních pracovních míst," uvedl Bc. Pavel Šoltys, DiS. náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

„Pakt díky dobrovolné spolupráci důležitých institucí a organizací usiluje o to, aby byl regionální trh práce i při případných výkyvech co možná nejstabilnější. V současné době také spolupracujeme s olomouckým úřadem práce a dalšími republikovými partnery na projektu Ministerstva práce a sociálních věcí nazvaném KOMPAS. Ten má vytvořit celorepublikový systém monitoringu a udržitelných predikcí trhu práce. A to i s ohledem na technologické změny probíhající ve všech oblastech a měnící i samotnou náplň práce řady profesí,“ dodala Jitka Janečková Moťková, ředitelka PZOK z.ú. (Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje).

V již zmíněném projektu KOMPAS, který bude propojovat národní a regionální úroveň a také rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV, má nezastupitelné postavení právě Úřad práce. Ten má velmi dobré zkušenosti s analýzami trhu práce, spoluprací se zaměstnavateli, spoluprací s kariérovými poradci a pomocí nezaměstnaným lidem. Společně se Svazem průmyslu a dopravy, hospodářskými komorami v regionu pak také připravují populární Burzy práce.

Odbory hájí zájmy zaměstnanců, zprostředkovávají informace v oblasti pracovněprávních vztahů, sociálního dialogu, podpory a také motivace pro další vzdělávání na národní a regionální úrovni. Snaží se udržet stávající pracovní místa a vybudovat nová a obhájit co nejdůstojnější pracovní podmínky svých členů i ostatních zaměstnanců

Očekávání spojená s budoucími přínosy PZOK má rovněž další ze signatářů Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jeho zástupce pro Olomoucký kraj Richard Koubek shrnul úlohu PZOK takto: „Pakt představuje formu partnerství, od které si za zaměstnavatele slibujeme zejména podporu rozvojových priorit v oblastech trhu práce a vzdělávání, které se navzájem velmi silně ovlivňují, doplňují či rozcházejí. Pakt by měl být tvůrcem, nositelem i šiřitelem inspirativních námětů a opatření, které nám pomohou čelit výzvám, jež na aktéry trhu práce doléhají. Věřím, že Pakt se stane důvěryhodným a přínosným partnerem pro zaměstnavatele a vzdělávací instituce, které se od něj budou moci dočkat zajímavé a praktické podpory.“

„Vznik paktu považujeme za důležitý v rámci aktivit jednotlivých institucí na poli zaměstnanosti a potenciálu možné spolupráce zaměstnavatelů se vzdělavateli,“ poznamenala za dalšího ze signatářů ředitelka Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Anežka Kramářová.

Dohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti TPZ Olomouckého kraje byla podepsána dne 30. 8. 2016. Účelem ustavení TPZ Olomouckého kraje je spolupráce v oblasti zaměstnanosti. Signatáři vstupují do partnerství, které se stává platformou pro rozvoj spolupráce, propojování politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání pro pracovní trh. Výsledky pak přispívají k rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti Olomouckého kraje.

 

 

Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje
Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje


Poslední změna 13. 11. 2017 18:32:09