Rozhodnutí hejtmana č. 1/2023 ze dne 12. 7. 2023

12. 07. 2023

Rozhodnutí

hejtmana Olomouckého kraje

ze dne 12. 7. 2023 č. 1/2023

o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

V souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení“), a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje  

vyhlašuji

pro celé území Olomouckého kraje

DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

na dobu od 8.00 hodin dne 12. 7. 2023 do odvolání.

Čl. 1

Vymezené území

Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuji pro celé území Olomouckého kraje.

Čl. 2

Podmínky k zabezpečení požární ochrany

K zabezpečení požární bezpečnosti stanovuji dodržování podmínek stanovených v nařízení, které je v příloze tohoto rozhodnutí.

Čl. 3

Sankce

Porušení povinností stanovených tímto rozhodnutím lze postihovat jako přestupek, dle § 4 odst. 1
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Čl. 4

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

 

 

 

Č. j.: KUOK 78039/2023

 

Ing. Josef Suchánek

hejtman

 

 

 

Příloha: Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

3/2016

NAŘÍZENÍ

Olomouckého kraje

ze dne 15. 9. 2016,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/104/55/2016 ze dne 15. 9. 2016 podle § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Nařízení stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území Olomouckého kraje.

Pro účely tohoto nařízení se stanovenými podmínkami rozumí souhrn opatření, jejichž cílem je snížení požárního nebezpečí, zamezení vzniku a rozšíření požárů.

Čl. 2

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

Čl. 3

Způsob vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuje hejtman nebo jím pověřená osoba, přičemž zpravidla vychází z výstrah Českého hydrometeoro - logického ústavu a z doporučení hasičského záchranného sboru kraje.

(2) Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle čl. 2 tohoto nařízení se zveřejňuje vhodným způsobem, např. na úřední desce krajského úřadu, na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, v hromadných informačních prostředcích, případně dalšími způsoby v místě obvyklými.

Čl. 4

Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takového charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření. Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zejména považují lesní porosty, parky, zahrady, louky, sklady sena a slámy, plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny šířit požár, apod.

(2) Doba zvýšeného nebezpečí požáru se může dotýkat celého území kraje nebo pouze jeho části.

Čl. 5

Obecné podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v čl. 4 tohoto nařízení zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. spalování hořlavých látek),

b) pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Čl. 6

Sankce

Na porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní předpisy1), 2).

Čl. 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje.

Ing. Jiří Rozbořil

hejtman kraje

MUDr. Michael Fischer

náměstek hejtmana


Poslední změna 12. 07. 2023 08:41:23