Jak přitáhnout děti k technickým oborům? Kariéroví poradci diskutovali se zástupci firem v Olomouci

17. 02. 2016

Jsou žáci základních škol dostatečně informováni o reálných možnostech svého budoucího uplatnění na pracovním trhu? Jaký vliv mají rodiče na volbu střední školy a profesního směřování žáků a jak o tom s nimi komunikovat? To je jen část z mnoha otázek, o nichž diskutovali v Olomouci výchovní a kariéroví poradci se zástupci firem. Setkání uspořádalo dne 11. února 2016 sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Setkání bylo jednou z řady aktivit OK4Inovace, jejichž cílem je přispět k dlouhodobému řešení rozporu mezi poptávkou zaměstnavatelů v Olomouckém kraji po kvalitních absolventech škol, zejména v technických oborech a nedostatečném počtu žáků, kteří si vyberou právě technické obory pro své středoškolské studium a budoucí profesi.

Pomoci by v tom mohli právě výchovní a kariéroví poradci, kteří na základních školách komunikují s žáky i jejich rodiči, a mohou tak ovlivnit volbu jejich budoucího studijního a profesního směřování. K tomu je však třeba, aby měli informace o současné i předpokládané budoucí situaci na trhu práce. Dále by měli vycházet také z individuálních předpokladů žáků.

Se současným stavem i s prognózami zaměstnanosti v jednotlivých profesích seznámila kariérové poradce Mgr. Jana Čuhlová z krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci. Například nyní je na regionálním trhu práce nejvíce volných míst pro kvalifikované pracovníky dělnických strojírenských profesí, ke konci ledna 2016 jich bylo hlášených 818. Absolventi takto zaměřených škol tedy mají největší výběr pracovních příležitostí.

Také Mgr. Richard Koubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR potvrdil, že polovina firem v kraji postrádá technicky zaměřené středoškoláky s maturitou a v České republice chybí zhruba 100 tisíc pracovníků s technickým vzděláním. Hovořil též o zájmu zaměstnavatelů spolupracovat se školami na větší informovanosti a motivaci žáků – například formou besed či exkurzí ve firmách.

Konkrétní možnosti spolupráce firem se školami popsali zástupci zaměstnavatelů: Lubomír Hartmann z M. K. R. Plus, Martin Pospíšil z firmy FOFRNET, Tomáš Potěšil ze společnosti FORTEX-AGS nebo Marek Hubka, jenž působil jako manažer ve firmách GRAPO a OSPAP. Popisovali, jak je obtížné získat kvalitní absolventy. K tomu, aby absolventi mohli uspět v práci a profesním životě, je podle nich také potřebné rozvíjet u žáků schopnost komunikovat, překonávat obtíže nebo pracovat v týmu. Nejdůležitějším předpokladem pro zaměstnání absolventů je však skutečný zájem o práci a osobní rozvoj.

V diskuzi s kariérními poradci zaznívalo, že žáci obvykle vybírají své středoškolské studium spíše dle svých zájmů než výhledu budoucího pracovního uplatnění. Značný vliv má také rodina a blízké okolí. Žákům i jejich rodičům přitom často chybí dostatek potřebných informací nebo mají nereálné představy o možnostech uplatnění některých profesí. Poradci s nimi tyto otázky konzultují, ale potřebovali by na to alespoň dvojnásobnou hodinovou dotaci oproti současnému stavu.

Dětem ve studiu technického směru mnohdy brání přežité představy rodičů, co se týká výše výdělků, kariérového růstu, čistoty pracovního prostředí nebo společenského statusu. Kamil Krč z OK4Inovace ve své prezentaci popsal příklad dvou odborných technických profesí, které jsou značně prestižní i velmi dobře finančně ohodnocené, zaměřené na intelektuální, nikoliv manuální činnost, a přitom je v mnoha firmách může vykonávat i šikovný pracovník či pracovnice se středoškolským technickým vzděláním – například Konstruktér a Procesní inženýr. Zájem firem o zkušené středoškoláky na tyto pozice doložil několika aktuálními personálními inzeráty z Olomouckého kraje. Tímto příkladem poukázal na fakt, že v technických profesích je možné dosáhnout pro muže i ženy zajímavé kariéry: cestovat, být pro zaměstnavatele klíčovým či přímo nepostradatelným pracovníkem a mít jistotu pracovního uplatnění i nadstandardní benefity.

Setkání, které moderoval Ing. Jiří Rudolf z OK4Inovace, doplnila diskuze k připravované inkluzi. Učitelům i zaměstnavatelům přednesli nejnovější dostupné informace proděkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. Hana Marešová spolu se zastupitelem Olomouckého kraje Mgr. Miroslavem Šimákem. Svou zkušenost z pohledu zaměstnavatele sdělil účastníkům Libor Hulín ze Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Z následné diskuze vyplynulo, že zavedení inkluze má zatím mnoho otazníků. Obecně by však mohla být přínosem pro snadnější budoucí zaměstnávání zdravotně postižených absolventů škol.

Setkání kariérových poradců probíhalo mimo jiné v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem Shaping Characters, na jehož realizaci se podílí Velká Británie, Švédsko, Lotyšsko a Česká republika. Řešitelem projektu je Basingstoke Dean and Borough Council (Velká Británie), koordinátorem projektu za Českou republiku je doc. Hana Marešová, proděkanka PdF UP. Projekt je zaměřen na podporu mladých lidí při přechodu ze školy nebo univerzity do světa práce, je postaven na vzájemné výměně příkladů dobré praxe mezi školami, samosprávnými orgány a mládežnickými organizacemi v uvedených zemích. V rámci výzkumného šetření projektu budou také identifikovány osobnostní předpoklady mladých lidí ve smyslu jejich připravenosti ke vstupu na trh práce a budou představeny nástroje na podporu a rozvoj jejich sebedůvěry, resilience a morálního rozvoje.

Vzhledem k zájmu zaměstnavatelů i výchovných a kariérových poradců se podobné setkání určitě nekonalo naposledy. Organizátoři akce OK4Inovace a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připraví ve spolupráci s regionálními pobočkami Úřadu práce a Svazu průmyslu a dopravy ČR návazné aktivity a zajistí informování poradců o aktuálních možnostech spolupráce s firmami i trendech na pracovním trhu.

Kariéroví poradci diskutovali se zástupci firem v Olomouci
Kariéroví poradci diskutovali se zástupci firem v Olomouci
Kariéroví poradci diskutovali se zástupci firem v Olomouci
Kariéroví poradci diskutovali se zástupci firem v Olomouci
Kariéroví poradci diskutovali se zástupci firem v Olomouci


Poslední změna 17. 02. 2016 13:20:56

© Krajský úřad Olomouckého kraje