Informace pro poskytovatele sociálních služeb

06. 01. 2017

Příjemce dotace je povinen předložit do 25. 1. 2017 poskytovateli dotace podklady pro finanční vypořádání dotace a pro výpočet výše vyrovnávací platby; lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána poštovní zásilka adresovaná poskytovateli, která obsahuje finanční vypořádání dotace, držiteli poštovní licence.

Finanční vypořádání je možno zaslat těmito způsoby:

  1. prostřednictvím datové schránky;
  2. fyzicky (osobně na podatelnu Olomouckého kraje, příp. poštou – razítko na obálce musí být nejpozději 25.1., zásilku je vhodné doručit prostřednictvím služby umožňující ověření data podání zásilky);
  3. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (posta@kr-olomoucky.cz).

Finanční vypořádání a podklady pro výpočet výše vyrovnávací platby jsou poskytovatelé povinni předložit i u služeb, které byly v roce 2016 financovány prostřednictvím individuálního projektu Olomouckého kraje Služby sociální prevence v Olomouckém kraji.

Formuláře jsou k dispozici na tomto odkazu. Poskytovatel předkládá vyplněné formuláře č. 1, 2, 3, 4 a při vratce finančních prostředků i formulář č. 11.

Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků:

Příjemce je povinen případné nevyčerpané prostředky vrátit na účet poskytovatele uvedený ve smlouvě, a to do 31. 1. 2017. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je jejich připsání na účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce uvede své IČ a jako specifický symbol uvede identifikátor služby.

Upozornění:

Nedodržení termínu pro finanční vypořádání dotace nebo neprovedení finančního vypořádání dotace je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.


Poslední změna 06. 01. 2017 11:23:41

© Krajský úřad Olomouckého kraje