Informace pro podnikatele – změna zákona o realitním zprostředkování

14. 07. 2021

Informace pro podnikatele – změna zákona o realitním zprostředkování

Dne 01.07.2021 nabyl účinnosti zákon č. 249/2021 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů.

Zákonem se pro stávající podnikatele v realitním zprostředkování prodlužuje lhůta pro doložení dokladů odborné způsobilosti a ohlášení živnosti vázané „Realitní zprostředkování“ do 31.12.2021 (původní lhůta byla stanovena do 03.09.2020).

Podle ustanovení § 1 zákona č. 249/2021 Sb., nebude u podnikatele, jehož oprávnění k poskytování realitního zprostředkování podle § 25 zákona o realitním zprostředkování, ve znění zákona č. 190/2020 Sb., zaniklo, a který hodlá realitní zprostředkování obnovit, výkon realitního zprostředkování považován za neoprávněný, pokud podnikatel po dni nabytí účinnosti zákona č. 249/2021 Sb. neprodleně ohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a nejpozději do 31.12.2021 doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, uvedené v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Marným uplynutím této lhůty oprávnění k provozování realitního zprostředkování podnikateli zaniká.

Zákon č. 249/2021 Sb. doplňuje také přechodná ustanovení stanovená § 23 zákona o realitním zprostředkování o nová ustanovení (bod 3 a 4) upravující podmínky poskytování realitního zprostředkování podnikatelem, který je fyzickou osobou, a který nebyl ke dni nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování oprávněn k provozování realitního zprostředkování na základě živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Pokud tento podnikatel ohlásí živnostenskému úřadu volnou živnost až po nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování a zahájí činnost realitní zprostředkování podle citovaného zákona, avšak nedoloží splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování živnosti vázané „Realitní zprostředkování“ podle přílohy č. 2 živnostenského zákona, je oprávněn provozovat činnost realitní zprostředkování na základě živnosti volné, avšak výhradně na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, a pouze jménem takové osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či značky takové osoby, a to rovněž nejpozději do 31.12.2021 (bod 3 přechodných ustanovení). Tento podnikatel není oprávněn poskytovat úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy ani za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 zákona o realitním zprostředkování. Pokud tento podnikatel poskytne úschovu peněžních prostředků ve smyslu výše uvedeného, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu podle § 21 odst. 2 písm. a) zákona o realitním zprostředkování do výše 500 000 Kč (bod 4 přechodných ustanovení).


Poslední změna 14. 07. 2021 10:40:51