Evidence žádostí

25. 09. 2017

Podání žádosti o kotlíkovou dotaci je na základě podmínek dotačního programu učiněno ve třech na sobě závislých krocích:

1.       VYPLNĚNÍ elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace

Od 19. 9. 2017, kdy byl zveřejněn elektronický formulář žádosti, je možné formulář vyplnit dle návodu, který je přílohou č. 8 dotačního programu. Po vložení požadované fotodokumentace do elektronického formuláře a jeho odeslání do elektronického uložiště na Krajském úřadu, obdrží každý tzv. PID kód, který je nutné vložit do elektronického formuláře (po jeho vložení do formuláře je možné formulář vytisknout) a formulář uložit. PID kód je nezbytný pro elektronickou evidenci žádosti popsanou v bodě 2. Získáním PID kódu nedochází k evidenci žádosti do pořadí žadatelů o dotaci. Žádosti, které budou odeslány pouze elektronicky, tzn. že k nim nebude doložena dle bodu 3. listinná verze, budou vyřazeny.

2.       Elektronická EVIDENCE žádosti

V období od 24. 10. 2017 (od 10:00 hod.) do 30. 11. 2017 (do 12:00 hod) bude možné zaevidovat žádost prostřednictvím PID kódu. Za tímto účelem bude 24. 10. 2017 v 10:00 hodin zaktivněno tlačítko pro elektronickou evidenci žádosti na odkaze https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/. Návod k evidenci žádosti je přílohou č. 9 dotačního programu. Tímto krokem dojde k vytvoření seznamu žadatelů a dle tohoto pořadí budou jednotlivé žádosti kontrolovány a schvalovány.

3.       DOLOŽENÍ žádosti v listinné podobě

Nejpozději do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti (NE dříve) popsané v bodě 2. musí být originál žádosti v listinné podobě, včetně relevantních příloh v listinné podobě, doručen na Krajský úřad (osobně, poštou/jiným dopravcem, datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem). Tento krok nemá vliv na pořadí žádostí, které bude sestaveno na základě evidence žádostí popsaném v bodě 2. Avšak žádosti, ke kterým nebude ve stanovené lhůtě doručena jejich listinná verze, budou vyřazeny.


Poslední změna 05. 10. 2017 09:47:42

© Krajský úřad Olomouckého kraje