EHP fondy podpoří životní prostředí

01. 04. 2014

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu vyhlásilo první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Výzva je otevřena pro programové oblasti č. 2, 3 a 7 – „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.“ Částka alokovaná pro první výzvu činí 341 332 419 Kč.

Oprávněnými žadateli jsou územní samosprávné celky, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, vědecké výzkumné organizace, státní organizace a podniky. Výše grantu ve výši 60 – 90 % se odvíjí od typu žadatele. Uzávěrka předkládání žádostí o grant je 2. června 2014 v 15.00 hodin. Text výzvy a pokyny pro žadatele jsou ke stažení zde.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese eeagrants@mzp.cz. K dispozici je Vám také pracovník krajského kontaktního místa, Ing. Marie Šafářová, e-mail: m.safarova@kr-olomoucky.cz.


Poslední změna 01. 04. 2014 10:31:22