ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 21. 12. 2012

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/2/1/2012Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/2/2/2012Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/2/3/2012Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/2/4/2012Globální granty Olomouckého kraje II v rámci OP VK – dodatky ke smlouvám
5.1.UZ/2/5/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny
5.1.1.UZ/2/6/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny - DODATEK
5.2.UZ/2/7/2012Rozpočet Olomouckého Kraje 2012 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2012
5.3.UZ/2/8/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.4.UZ/2/9/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.5.UZ/2/10/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Významné projekty Olomouckého kraje
5.6.UZ/2/11/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - žádost obce Bílá Voda
6.UZ/2/12/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - návrh rozpočtu
6.1.UZ/2/13/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
7.UZ/2/14/2012Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje
8.UZ/2/15/2012Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Nové Zámky - poskytovateli sociálních služeb, příspěvkové organizaci Olomouckého kraje
9.UZ/2/16/2012Dodatek č. 10 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
10.UZ/2/17/2012Zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou v roce 2013 v Olomouckém kraji
11.UZ/2/18/2012Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v roce 2013 v Olomouckém kraji
12.1.UZ/2/19/2012Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.2.UZ/2/20/2012Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.3.UZ/2/21/2012Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.4.UZ/2/22/2012Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
12.5.UZ/2/23/2012Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
12.6.UZ/2/24/2012Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
13.UZ/2/25/2012Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
14.UZ/2/26/2012Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
15.UZ/2/27/2012Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2013
16.UZ/2/28/2012Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2013
17.UZ/2/29/2012Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2012
18.UZ/2/30/2012Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
19.UZ/2/31/2012Revokace části usnesení č. UZ/24/34/2012 Poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
20.UZ/2/32/2012Poskytnutí finančního příspěvku obci Červenka
21.UZ/2/33/2012Příspěvkový program „Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013“
22.UZ/2/34/2012Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
23.UZ/2/35/2012Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče v Jeseníku
24.UZ/2/36/2012Program obnovy venkova 2013
26.UZ/2/37/2012Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013
25.UZ/2/38/2012Žádosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu o poskytnutí půjčky a příspěvku na marketingové projekty
27.UZ/2/39/2012Revokace části usnesení č. UZ/26/53/2012 – Rozdělení rezervy krizového řízení ve prospěch složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje v roce 2012
28.UZ/2/40/2012Návrh na zřízení a personální obsazení Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2012-2016