6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Jiří Juřena
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 21. 12. 2012

Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - návrh rozpočtu

Usnesení č. UZ/2/12/2012

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2013 v předložené podobě,
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č. 1,
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3b důvodové zprávy,
d) na rok 2013 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 150,- Kč/1hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů),
e) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2013 dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy,
f) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a důvodové zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b důvodové zprávy,
h) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého Olomouc, IČ: 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc ve výši 3 500 000,- Kč, Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s., IČ 26867184, Jeremenkova 1142/42, Olomouc ve výši 3 500 000,- Kč a Vysoké škole logistiky, o.p.s., IČ 25875167, Palackého 1381/25, Přerov ve výši 3 500 000,- Kč.

 
3zmocňuje 
a) Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013 (u provozních výdajů odborů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských programů v rozsahu ORJ, § a seskupení položek, u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ, UZ a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic v rozsahu ORJ a seskupení položek), které neovlivní celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním,
b) Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých odvětví a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy,
c) Radu Olomouckého kraje ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje,
d) Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání, které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem,
e) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčího čerpání úvěrového rámce z EIB (poznámka: zmocnění pro Radu Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 ze dne 22. 6. 2007),
f) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatků k 31. 12. 2012 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních grantů, individuálních projektů a dalších projektů spolufinancovaných z evropských fondů, k zapojení zůstatků k 31. 12. 2012 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování půjček z EIB a k zapojení zůstatků k 31. 12. 2012 z úvěrového rámce KB do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2013,
g) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatku k 31. 12. 2012 určeného na financování projektu "Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně vyloučených občanů v EU" do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2013,
h) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje,
i) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích čerpání z úvěrového rámce z Komerční banky, a.s.,
j) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně,
k) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje,
l) Radu Olomouckého kraje k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

 
4ukládá Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách,

T: průběžně

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje


5ukládá Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání,

T: 26. 4. 2013

O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana


6ukládá Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013.

T: čtvrtletně

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 6. - Rozpočet OK 2013 - důvodová zpráva.doc
Přílohy:
6. - Rozpočet OK 2013 - 1) Bilance - OE - Z -21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 2) Příjmy - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 3a) výdaje odborů - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 3b) PO - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 3c) sociální fond - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 3d) fond - voda - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 3e) Evropské programy - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 3f) Splátky úvěrů - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 4a) - Investice pro rok 2013 - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 4b) - Investice pro rok 2013 - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 5) Přímá podpora - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 6a) Pravidla VP - OE - Z - 21.12.2012.doc
6. - Rozpočet OK 2013 - 6b) žádost na VP - OE - Z - 21.12.2012.doc
6. - Rozpočet OK 2013 - 7) dotační tituly - OE - Z - 21.12.2012.xlsx
6. - Rozpočet OK 2013 - 8) Propočet rozpočt. určení daní pro obce - OE - Z - 21.12.2012.xlsx