ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 18. 12. 2015

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/18/1/2015Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/18/2/2015Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/18/3/2015Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/18/4/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny
4.1.1.UZ/18/5/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny – DODATEK
4.1.2.UZ/18/6/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny – DODATEK č. 2
4.2.UZ/18/7/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
4.3.UZ/18/8/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2015
4.4.UZ/18/9/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investičních akcí
4.5.UZ/18/10/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – splátka revolvingového úvěru
4.5.1.UZ/18/11/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – splátka revolvingového úvěru – DODATEK
4.6.UZ/18/12/2015Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
4.7.UZ/18/13/2015Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. – dodatek č. 1
5.UZ/18/14/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – návrh rozpočtu
6.1.UZ/18/15/2015Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2016 – vyhlášení
6.2.UZ/18/16/2015Dotační program Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2016 – vyhlášení
6.3.UZ/18/17/2015Dotační program Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2016 – vyhlášení
6.4.UZ/18/18/2015Program na podporu podnikání 2016 – vyhlášení
6.5.UZ/18/19/2015Program na podporu místních produktů 2016 – vyhlášení
6.6.UZ/18/20/2015Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 – vyhlášení
6.7.UZ/18/21/2015Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
6.8.UZ/18/22/2015Dotační program Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
6.9.UZ/18/23/2015Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH“ 2016 – vyhlášení
6.10.UZ/18/24/2015Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 – vyhlášení
6.11.UZ/18/25/2015Program na podporu mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2016 – vyhlášení
6.12.UZ/18/26/2015Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
6.13.UZ/18/27/2015Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
6.14.UZ/18/28/2015Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
6.15.UZ/18/29/2015Dotační program Olomouckého kraje Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
6.16.UZ/18/30/2015Dotační program „Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2016“ – vyhlášení
6.17.UZ/18/31/2015Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2016 – vyhlášení
6.18.UZ/18/32/2015Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2016 – vyhlášení
6.19.UZ/18/33/2015Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2016 – vyhlášení
6.20.UZ/18/34/2015Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2016 – vyhlášení
6.21.UZ/18/35/2015Dotační program pro sociální oblast 2016 – vyhlášení
6.22.UZ/18/36/2015Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu“ pro rok 2016 – vyhlášení
6.23.UZ/18/37/2015Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2016 – vyhlášení
6.24.UZ/18/38/2015Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji“
7.UZ/18/39/2015Dodatek č. 17 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
8.UZ/18/40/2015Darovací smlouva o poskytnutí daru ČR – Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje
9.UZ/18/41/2015Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
10.UZ/18/42/2015Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2016 v Olomouckém kraji
11.UZ/18/43/2015Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2016 v Olomouckém kraji
12.UZ/18/44/2015Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji
13.UZ/18/45/2015Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
14.UZ/18/46/2015Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
15.1.UZ/18/47/2015Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
15.2.UZ/18/48/2015Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
15.2.1.UZ/18/49/2015Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
15.3.UZ/18/50/2015Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
15.4.UZ/18/51/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
15.4.1.UZ/18/52/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
15.5.UZ/18/53/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
15.6.UZ/18/54/2015Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
15.6.1.UZ/18/55/2015Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
16.UZ/18/56/2015Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
17.UZ/18/57/2015Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Sportovním klubem Univerzity Palackého v Olomouci
18.UZ/18/58/2015Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016
19.UZ/18/59/2015Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
20.UZ/18/60/2015Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – Vlastenecké sdružení antifašistů
21.UZ/18/61/2015Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
22.UZ/18/62/2015Prostějov olympijský, z. s. – nominace zástupce Olomouckého kraje
23.UZ/18/63/2015Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Suchdol
24.UZ/18/64/2015Poskytnutí dotace obci Kožušany – Tážaly
25.UZ/18/65/2015Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025
26.UZ/18/66/2015Pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje v sociální oblasti poskytováním služby obecného hospodářského zájmu
27.UZ/18/67/2015Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb
28.UZ/18/68/2015Cena GOAL 2015
29.UZ/18/69/2015Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2016
30.UZ/18/70/2015Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
31.UZ/18/71/2015Dodatek zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace
32.UZ/18/72/2015Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
33.UZ/18/73/2015Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 – obec Jakubovice
34.UZ/18/74/2015Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke Smlouvám o realizaci grantového projektu
35.UZ/18/75/2015Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36.UZ/18/76/2015Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – licenční smlouvy
37.UZ/18/77/2015Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje v roce 2016
38.UZ/18/78/2015Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
39.UZ/18/79/2015Zřízení předkupního práva ve prospěch Olomouckého kraje
40.UZ/18/80/2015Program účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v roce 2015 – II. etapa
40.1.UZ/18/81/2015Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v roce 2015
41.UZ/18/82/2015Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – městys Protivanov
41.1.UZ/18/83/2015Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – město Žulová
42.UZ/18/84/2015Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
42.1.UZ/18/85/2015Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro regionální rozvoj
43.UZ/18/86/2015Vzdání se funkce a zánik mandátu přísedícího Krajského soudu v Ostravě
44.UZ/18/87/2015Smlouva o poskytnutí individuální dotace na zajištění fungování Olomouc region Card mezi Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem
45.UZ/18/88/2015Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
46.UZ/18/89/2015Dodatek ke zřizovací listině Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace
47.UZ/18/90/2015Navýšení dotace Sdružení přátel folkloru Severní Hané
48.UZ/18/91/2015Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.
49.UZ/18/92/2015Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 2015/00117/OŠMT/DSM uzavřené mezi Olomouckým krajem a SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.
50.UZ/18/93/2015Personální záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
51.UZ/18/94/2015Poskytnutí dotace obci Zvole
52.1.UZ/18/95/2015Různé – Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
52.2.UZ/18/96/2015Různé – Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s. – Dodatek č. 1