6.8.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Radovan Rašťák,
náměstek hejtmana

PhDr. Jindřich Garčic,
vedoucí odboru kultury
a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2015

Dotační program Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/18/22/2015

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu

 
2schvaluje upravená pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 5 důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci, s výjimkou poskytnutí dotací jednotlivým příjemcům do 200 000 Kč

T: 29. 4. 2016

O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu, případně do některého dotačního titulu v rámci dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2016

 


Důvodová zpráva: 6.8. - Dotační program OK Program památkové péče v OK v r. 2016 - Z18-12-15.doc