ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 12. 2. 2016

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/19/1/2016Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/19/2/2016Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/19/3/2016Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/19/4/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny
4.1.1.UZ/19/5/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny – DODATEK
4.2.UZ/19/6/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.1.UZ/19/7/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny
5.1.1.UZ/19/8/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny– DODATEK
5.2.UZ/19/9/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2016
5.3.UZ/19/10/2016Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2017 – 2018
5.4.UZ/19/11/2016Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění financování Regionálního operačního programu Střední Morava Olomouckým krajem
6.UZ/19/12/2016Dodatek č. 18 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
7.UZ/19/13/2016Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh na akci „Zábřeh – oprava komunikací II/315, II/369 a III/31534“
8.UZ/19/14/2016Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Polomí na akci „Nový chodník v obci Polomí“
9.UZ/19/15/2016Zabezpečení činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění prevence v oblasti BESIP v roce 2016 a vyhodnocení činnosti za rok 2015
10.1.UZ/19/16/2016Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
10.2.UZ/19/17/2016Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.3.UZ/19/18/2016Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.4.UZ/19/19/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.5.UZ/19/20/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.6.UZ/19/21/2016Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.UZ/19/22/2016Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2015
12.UZ/19/23/2016Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2016 – vyhlášení
13.UZ/19/24/2016Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
14.UZ/19/25/2016Program na podporu talentů v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
16.UZ/19/26/2016Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
17.UZ/19/27/2016Dotační program Olomouckého kraje „Program pro oblast protidrogové prevence“ pro rok 2016 – vyhlášení
18.UZ/19/28/2016Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
19.UZ/19/29/2016Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
19.1.UZ/19/30/2016Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
20.UZ/19/31/2016Volba přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
21.UZ/19/32/2016Československá obec legionářská – darovací smlouva
22.UZ/19/33/2016Seznam akcí ke spolufinancování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016
23.UZ/19/34/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení
24.1.UZ/19/35/2016Různé – Memorandum o spolupráci na podporu činnosti mládežnické Regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje