1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

Usnesení č. UZ/23/1/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje předložený program 23. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 23. 9. 2016
 


Důvodová zpráva: 1. - Návrh programu ZOK 23-09-16 - aktualizace po ROK 23-09-16.docx