ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín zasedání: 29. 6. 2012

 

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/25/1/2012Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/25/2/2012Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/25/3/2012Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/25/4/2012Darovací smlouva na projektovou dokumentaci „Konice – novostavba stanice HZS“ městu Konice
4.2.UZ/25/5/2012Smlouva o revolvingovém úvěru
4.3.UZ/25/6/2012Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub českých turistů)
5.UZ/25/7/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - závěrečný účet
6.1.UZ/25/8/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny
6.1.1.UZ/25/9/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny - DODATEK
6.2.UZ/25/10/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.2.1.UZ/25/11/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
6.3.UZ/25/12/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - plnění rozpočtu k 31. 5. 2012
6.4.UZ/25/13/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Významné projekty Olomouckého kraje
6.4.1.UZ/25/14/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Významné projekty Olomouckého kraje - DODATEK
6.5.UZ/25/15/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - žádost obce Palonín
6.6.UZ/25/16/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - příspěvek obci Troubky
6.7.UZ/25/17/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - žádost města Němčice nad Hanou
6.8.UZ/25/18/2012Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - Fond solidarity EU – III. kolo, dotace obcím na krytí škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010
7.UZ/25/19/2012Žádost města Jeseník o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci zatrubnění vodního toku v Jeseníku, ul. Lipovská
8.1.UZ/25/20/2012Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
8.1.1.UZ/25/21/2012Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK
8.2.UZ/25/22/2012Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
8.2.1.UZ/25/23/2012Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - DODATEK
8.3.UZ/25/24/2012Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
8.3.1.UZ/25/25/2012Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
8.4.UZ/25/26/2012Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
8.4.1.UZ/25/27/2012Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK
8.5.UZ/25/28/2012Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
8.5.1.UZ/25/29/2012Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
8.6.UZ/25/30/2012Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
9.UZ/25/31/2012Převod činností příspěvkových organizací v oblasti školství
10.UZ/25/32/2012Příspěvek Olomouckého kraje na realizaci koncertů k významným příležitostem
11.UZ/25/33/2012Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
12.UZ/25/34/2012Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
13.UZ/25/35/2012Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
14.UZ/25/36/2012Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
15.UZ/25/37/2012Příspěvkový program Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012
16.UZ/25/38/2012Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2012 – vyhodnocení prvního kola žádostí
17.UZ/25/39/2012Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 předkládaný do Regionálního operačního programu Střední Morava
18.UZ/25/40/2012Projekt Inovační vouchery v Olomouckém kraji předkládaný do Regionálního operačního programu Střední Morava
19.UZ/25/41/2012Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
20.UZ/25/42/2012Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
21.UZ/25/43/2012Výběrová řízení na významné veřejné zakázky
22.UZ/25/44/2012Financování složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a obcí Olomouckého kraje
22.1.UZ/25/45/2012Financování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
23.UZ/25/46/2012Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
23.1.UZ/25/47/2012Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
24.UZ/25/48/2012Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace – obec Lhota
25.UZ/25/49/2012Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2012
26.1.UZ/25/50/2012Různé – Provedení kontroly