ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 29. 4. 2024

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/19/1/2024Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/19/2/2024Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/19/3/2024Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/19/4/2024Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/19/5/2024Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.1.UZ/19/6/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – zapojení části použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
6.1.UZ/19/7/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny
6.1.1.UZ/19/8/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny – DODATEK
6.2.UZ/19/9/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
6.2.1.UZ/19/10/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
6.3.UZ/19/11/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2024
7.UZ/19/12/2024Dotační titul č. 13_01_02 – Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2024 – revokace
8.UZ/19/13/2024Dotační program 13_02 Program na podporu JSDH 2024 – vyhodnocení dotačního titulu č. 13_02_01
9.UZ/19/14/2024Dotační program 13_02 Program na podporu JSDH 2024 – vyhodnocení dotačního titulu č. 13_02_02
10.UZ/19/15/2024Poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie České republiky – revokace
11.UZ/19/16/2024Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2024 – vyhodnocení
12.UZ/19/17/2024Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy a budování přechodů pro chodce 2024 – vyhodnocení
13.UZ/19/18/2024Dotační program 09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2024 – vyhodnocení
14.UZ/19/19/2024Individuální dotace 2023 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Bílovice-Lutotín
15.UZ/19/20/2024Dodatek č. 41 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
16.UZ/19/21/2024Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem
18.1.UZ/19/22/2024Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
18.2.UZ/19/23/2024Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
18.2.1.UZ/19/24/2024Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
18.3.UZ/19/25/2024Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
18.3.1.UZ/19/26/2024Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
18.4.UZ/19/27/2024Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
18.5.UZ/19/28/2024Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
18.5.1.UZ/19/29/2024Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
19.UZ/19/30/2024Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023 mezi Olomouckým krajem a spolkem TATRAN Všechovice, z.s.
20.UZ/19/31/2024Dotační programy v oblasti sportu a volného času v roce 2023 – revokace
21.UZ/19/32/2024Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2024, dotační titul 06_02_01 Podpora sportovních akcí 1. kolo – vyhodnocení
22.UZ/19/33/2024Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2024, dotační titul 06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhodnocení
23.UZ/19/34/2024Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2024, dotační titul 06_02_04_Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje – vyhodnocení
24.UZ/19/35/2024Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2024 – vyhodnocení
25.UZ/19/36/2024Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
26.UZ/19/37/2024Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhodnocení
27.UZ/19/38/2024Dotační program 05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhodnocení
28.UZ/19/39/2024Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhodnocení
29.UZ/19/40/2024Dotační program 07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhodnocení
30.UZ/19/41/2024Dotační program 04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021 – dodatek ke smlouvě
31.UZ/19/42/2024Dotační program 03_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023 – dodatek ke smlouvě
32.UZ/19/43/2024Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – 15. aktualizace, 2. část
33.UZ/19/44/2024Návrh na úpravu stanov Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
34.UZ/19/45/2024Akcionářská smlouva o budoucí změně stanov – Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
35.UZ/19/46/2024Vzorová akcionářská smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti – Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
36.UZ/19/47/2024Dotační program 04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhodnocení
37.UZ/19/48/2024Dotační program 04_05_Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace
38.UZ/19/49/2024Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
39.UZ/19/50/2024Dotační program 10_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2024, DT 10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhodnocení
40.UZ/19/51/2024Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
41.UZ/19/52/2024Dodatky ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci
42.UZ/19/53/202408_01_Dotační program pro sociální oblast 2024 – vyhodnocení
43.UZ/19/54/2024Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – návrh navýšení dotace
44.UZ/19/55/2024Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
45.UZ/19/56/2024Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů ke schválení financování
46.UZ/19/57/2024Dotační program 15_01 SMART region Olomoucký kraj 2024 – vyhodnocení
47.UZ/19/58/2024Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024 – vyhodnocení
48.UZ/19/59/2024Dotační program 14_01 Program na podporu místních produktů 2024 – vyhodnocení
49.UZ/19/60/2024Implementace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
50.UZ/19/61/2024Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1, 2, 4 a 5
50.1.UZ/19/62/2024Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačního titulu č. 3
51.UZ/19/63/2024Memorandum o spolupráci při ochraně, zachování a prezentaci Ruční papírny Velké Losiny
52.UZ/19/64/2024Dotační program 06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhodnocení
53.UZ/19/65/2024Nominace zástupce Olomouckého kraje na jednání valných hromad Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
54.UZ/19/66/2024Aktualizace plánu investic na rok 2024