ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 29. 4. 2016

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/21/1/2016Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/21/2/2016Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/21/3/2016Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/21/4/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny
4.1.1.UZ/21/5/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny –DODATEK
4.2.UZ/21/6/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
4.3.UZ/21/7/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2016
4.4.UZ/21/8/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investiční akce
5.UZ/21/9/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
6.UZ/21/10/2016Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2016 – vyhodnocení
7.UZ/21/11/2016Dotační program Olomouckého kraje Opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2016 – vyhodnocení
8.UZ/21/12/2016Dotační program Olomouckého kraje Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2016 – vyhodnocení
9.UZ/21/13/2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obci Loučná nad Desnou na II. etapu stavby „Lávka nad silnicí I/44 na Červenohorském sedle“
10.UZ/21/14/2016Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji
11.1.UZ/21/15/2016Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
11.2.UZ/21/16/2016Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
11.3.UZ/21/17/2016Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
11.4.UZ/21/18/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
11.5.UZ/21/19/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
11.6.UZ/21/20/2016Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
12.UZ/21/21/2016Zákonodárná iniciativa Pardubického kraje – rozpočtové určení daní
13.UZ/21/22/2016Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2016
14.UZ/21/23/2016Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení
15.UZ/21/24/2016Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení
16.UZ/21/25/2016Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
17.UZ/21/26/2016Převod činností příspěvkové organizace z oblasti školství
18.UZ/21/27/2016Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2014/2015
19.UZ/21/28/2016Dotační program Olomouckého kraje Program podpory kultury v Olomouckém kraji – vyhodnocení dotačního titulu č. 2
20.UZ/21/29/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2016
21.UZ/21/30/2016Smlouva o poskytnutí dotace Muzeu umění Olomouc, státní příspěvkové organizaci, pro rok 2016
22.UZ/21/31/2016Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2016 – vyhodnocení
23.UZ/21/32/2016Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2016 – vyhodnocení
24.UZ/21/33/2016Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2015
25.UZ/21/34/2016Dotační program pro sociální oblast 2016 – vyhodnocení
26.UZ/21/35/2016Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
26.1.UZ/21/36/2016Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální – DODATEK
27.UZ/21/37/2016Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví pro rok 2016 – vyhlášení
28.UZ/21/38/2016Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví
29.UZ/21/39/2016Program na podporu podnikání 2016 – vyhodnocení
30.UZ/21/40/2016Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 – vyhodnocení
31.UZ/21/41/2016Program na podporu místních produktů 2016 – vyhodnocení
32.UZ/21/42/2016Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2015
33.UZ/21/43/2016Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – návrh Povodí Moravy, s. p., na provedení aktualizace
34.UZ/21/44/2016Projekty spolufinancované z evropských fondů ke schválení financování
35.UZ/21/45/2016Projekty předkládané do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
36.UZ/21/46/2016Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
37.UZ/21/47/2016Dotační program Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení
38.UZ/21/48/2016Program na podporu JSDH 2016 – vyhodnocení dotačního titulu č. 1
39.UZ/21/49/2016Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2016 – vyhodnocení I. etapy
40.UZ/21/50/2016Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
40.1.UZ/21/51/2016Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
41.UZ/21/52/2016Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
42.UZ/21/53/2016Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 4 a 5
43.UZ/21/54/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
44.UZ/21/55/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti zahraničních vztahů
45.UZ/21/56/2016Darovací smlouva mezi Českým olympijským výborem a Olomouckým krajem
46.UZ/21/57/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti vzdělávání, sportu a kultury
47.UZ/21/58/2016Smlouva o úhradě příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje – nové obce v prostoru Libavá
48.UZ/21/59/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti životního prostředí a zemědělství
49.UZ/21/60/2016Žádost města Vidnava o prominutí vrácení nevyčerpané části dotace
50.UZ/21/61/2016Účast Olomouckého kraje v nadnárodním projektu „Fall prevention project DOREEN“