ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 28. 6. 2013

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/5/1/2013Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/5/2/2013Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/5/3/2013Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/5/4/2013Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám
4.2.UZ/5/5/2013Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Lázně s chutí Moravy a Slezska“ mezi kraji Moravskoslezským, Jihomoravským, Olomouckým a Zlínským
5.1.UZ/5/6/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
5.2.UZ/5/7/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/5/8/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje
5.3.1.UZ/5/9/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje - DODATEK
5.4.UZ/5/10/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - příspěvek obci Velké Losiny a Svazku obcí Prostějov - venkov
5.5.UZ/5/11/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - příspěvek na výstavbu okružní křižovatky Šantovka
5.6.UZ/5/12/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – realizace investičních akcí
5.7.UZ/5/13/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – plnění rozpočtu k 31. 5. 2013
6.UZ/5/14/2013Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
6.1.UZ/5/15/2013Přezkum hospodaření Olomouckého kraje za rok 2012 - opatření k nápravě chyb a nedostatků
7.UZ/5/16/2013Investiční akce a opravy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 - 2014
8.UZ/5/17/2013Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou - aktuální informace
9.1.UZ/5/18/2013Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.2.UZ/5/19/2013Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.3.UZ/5/20/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.4.UZ/5/21/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.5.UZ/5/22/2013Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.UZ/5/23/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti sportu
11.UZ/5/24/2013Navýšení dotace "Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu"
12.UZ/5/25/2013Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
13.UZ/5/26/2013Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
14.UZ/5/27/2013Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2014 – 2020 a způsobu kontroly jejich využití
15.UZ/5/28/2013Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
16.UZ/5/29/2013Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji
17.UZ/5/30/2013Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
18.UZ/5/31/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti zdravotnictví
19.UZ/5/32/2013Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2012 - porušení rozpočtové kázně
20.UZ/5/33/20133. aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje 2013
21.UZ/5/34/2013Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace – souhrnná zpráva o činnosti
22.UZ/5/35/2013Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
23.UZ/5/36/2013Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci výzev globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
24.UZ/5/37/2013Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
25.UZ/5/38/2013Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
26.UZ/5/39/2013Investiční finanční příspěvky na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rozpočtu Olomouckého kraje se státní dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013
27.UZ/5/40/2013Revokace části usnesení č. UZ/4/44/2013 – Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k podpoře Olomouckým krajem v roce 2013
28.UZ/5/41/2013Vyhodnocení činnosti EUROPE DIRECT s návrhem další spolupráce
29.UZ/5/42/2013Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
29.1.UZ/5/43/2013Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
30.UZ/5/44/2013Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje
31.UZ/5/45/2013Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. - projednání změn v zakládací smlouvě
32.UZ/5/46/2013Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ve zdravotnictví
33.UZ/5/47/2013Projekt "Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa" předkládaný do 43. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava
34.UZ/5/48/2013Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje – povodně 2013