ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 27. 9. 2013

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/6/1/2013Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/6/2/2013Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/6/3/2013Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/6/4/2013Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc, státní příspěvkové organizaci
4.2.UZ/6/5/2013Smlouva o partnerství v projektu Centrum sociálně orientovaných inovací
4.3.UZ/6/6/2013Globální granty Olomouckého kraje II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatek ke smlouvě
4.4.UZ/6/7/2013Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku městu Velká Bystřice
5.1.UZ/6/8/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
5.1.1.UZ/6/9/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny - DODATEK
5.2.UZ/6/10/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/6/11/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.4.UZ/6/12/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - plnění rozpočtu k 31. 8. 2013
5.5.UZ/6/13/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvek obci Ruda nad Moravou, Svazku obcí Mikroregion Zábřežsko, obci Jestřebí a obci Babice
5.6.UZ/6/14/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje
5.7.UZ/6/15/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – příspěvek obci Dřevnovice
6.UZ/6/16/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti dopravy
7.UZ/6/17/2013Dodatek č. 11 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
8.UZ/6/18/2013Žádost Svazku obcí „Povodí Loučka“ o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na rekonstrukci povrchů krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace
9.UZ/6/19/2013Návrh statutárního města Přerov k uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“
10.UZ/6/20/2013Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje na území Olomouckého kraje
11.1.UZ/6/21/2013Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
11.2.UZ/6/22/2013Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
11.3.UZ/6/23/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
11.4.UZ/6/24/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
11.4.1.UZ/6/25/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK
11.5.UZ/6/26/2013Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.6.UZ/6/27/2013Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
12.UZ/6/28/2013Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem
13.UZ/6/29/2013Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
14.UZ/6/30/2013Mezioborové studijní programy
15.UZ/6/31/2013Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
16.UZ/6/32/2013Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2014
17.UZ/6/33/2013Dar nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava
18.UZ/6/34/2013Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014
19.UZ/6/35/2013Změna zřizovací listiny Muzea Prostějovska v Prostějově, příspěvkové organizace
20.UZ/6/36/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury
21.UZ/6/37/2013Poskytnutí dotace Povodí Odry, s. p.
22.UZ/6/38/2013Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
23.UZ/6/39/2013Změna účelu využití části dotace poskytnuté obci Doloplazy z fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
23.1.UZ/6/40/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - žádost obce Doloplazy
24.UZ/6/41/2013Informace o přípravě realizace poldru Teplice nad Bečvou
25.UZ/6/42/2013Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
26.UZ/6/43/2013Příspěvkový program Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013
27.UZ/6/44/2013Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2013 - vyhodnocení žádostí a schválení smluv o poskytnutí dotace
28.UZ/6/45/2013Letiště Přerov
29.UZ/6/46/2013Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
30.UZ/6/47/2013Financování složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a obcí Olomouckého kraje
30.1.UZ/6/48/2013Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro obec Nová Hradečná
31.UZ/6/49/2013Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 - II. etapa
31.1.UZ/6/50/2013Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 - III. etapa (povodně 2013)
32.UZ/6/51/2013Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
32.1.UZ/6/52/2013Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
33.UZ/6/53/2013Odvolání člena Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje z funkce a volba nového člena výboru
34.UZ/6/54/2013Revokace části usnesení č. UZ/5/45/2013 a ukončení účasti Olomouckého kraje v Agentuře rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje o.p.s.