ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 27. 6. 2022

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/10/1/2022Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/10/2/2022Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/10/3/2022Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/10/4/2022Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/10/5/2022Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro regionální rozvoj
5.UZ/10/6/2022Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
6.UZ/10/7/2022Dotační programy Olomouckého kraje – aktualizace Vzorových pravidel dotačního programu Olomouckého kraje
7.1.UZ/10/8/2022Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2021
7.2.UZ/10/9/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – závěrečný účet
8.1.UZ/10/10/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
8.1.1.UZ/10/11/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny – DODATEK
8.2.UZ/10/12/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
8.3.UZ/10/13/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2022
8.4.UZ/10/14/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.1.UZ/10/15/2022Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.1.1.UZ/10/16/2022Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
9.2.UZ/10/17/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.2.1.UZ/10/18/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
9.3.UZ/10/19/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.3.1.UZ/10/20/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
9.4.UZ/10/21/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.4.1.UZ/10/22/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
9.5.UZ/10/23/2022Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
9.5.1.UZ/10/24/2022Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.UZ/10/25/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – statutární město Přerov
11.UZ/10/26/2022Individuální dotace v oblasti dopravy 2020 – uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov
12.UZ/10/27/2022Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 78S/2022 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
13.UZ/10/28/2022Optimalizace drážní dopravy v Olomouckém kraji
14.UZ/10/29/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 mezi Olomouckým krajem a SK Hranice, z.s.
15.UZ/10/30/2022Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021, kterými se upravuje ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté dotace
16.UZ/10/31/2022Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021, kterými se upravuje ustanovení o doložení součásti vyúčtování poskytnuté dotace a kterými se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace
17.UZ/10/32/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022 mezi Olomouckým krajem a TK PRECHEZA Přerov z.s.
18.UZ/10/33/2022Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022, dotační titul 06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhodnocení
19.UZ/10/34/2022Víceletá podpora významných sportovních akcí – revokace
20.UZ/10/35/2022Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – revokace
21.UZ/10/36/2022Dotační program 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – revokace
22.UZ/10/37/2022Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace v oblasti kultury
23.UZ/10/38/2022Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029
24.UZ/10/39/2022Finanční dar Nadačnímu fondu pro taneční kariéru
25.UZ/10/40/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ mezi Olomouckým krajem a obcí Velká Kraš
26.UZ/10/41/2022Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022 – vyhodnocení
27.UZ/10/42/2022Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022 – vyhodnocení
28.UZ/10/43/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
29.UZ/10/44/2022Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
30.UZ/10/45/2022Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ – smlouvy a dodatky
31.UZ/10/46/2022Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
32.UZ/10/47/2022Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022 – vyhodnocení
33.UZ/10/48/2022Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace
34.UZ/10/49/2022Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – návrh výše dotace
35.UZ/10/50/2022Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 4 – návrh výše dotace
36.UZ/10/51/2022Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
37.UZ/10/52/2022Licenční smlouva pro zakládání a provoz Family Pointů v Olomouckém kraji mezi Centrem pro rodinu a sociální péči a Olomouckým krajem
38.UZ/10/53/2022Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023
39.UZ/10/54/2022Aktualizace plánu investic na rok 2022
40.UZ/10/55/2022Dotační program 15_01 Smart region Olomoucký kraj 2022 – vyhodnocení
41.UZ/10/56/2022Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
42.UZ/10/57/2022Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II – vyhodnocení
43.UZ/10/58/2022Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 – žádost příjemce
44.UZ/10/59/2022Změna zastoupení Olomouckého kraje ve valné hromadě spolku Partnerství pro městskou mobilitu
45.UZ/10/60/2022Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačního titulu č. 4 – revokace
47.UZ/10/61/2022Poskytnutí finančního daru Opolskému vojvodství
48.UZ/10/62/2022Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
49.UZ/10/63/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem Kulturní a informační služby města Přerova
50.UZ/10/64/2022Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 mezi Olomouckým krajem a subjektem Levandulový statek, s.r.o.
51.UZ/10/65/2022Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
52.UZ/10/66/2022Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
53.UZ/10/67/2022Opakovaná žádost příjemce dotace o prominutí sníženého odvodu za porušení rozpočtové kázně
54.UZ/10/68/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport Management s.r.o.
55.UZ/10/69/2022Žádost obce Bohuňovice o finanční pomoc
56.UZ/10/70/2022Volba člena Rady Olomouckého kraje a svěření úkolů členovi Rady Olomouckého kraje
57.UZ/10/71/2022Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje