ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 26. 9. 2022

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/11/1/2022Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/11/2/2022Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/11/3/2022Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/11/4/2022Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/11/5/2022Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
5.UZ/11/6/2022Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
6.UZ/11/7/2022Program na podporu JSDH 2022 – dotační titul 13_02_1 – revokace
7.UZ/11/8/2022Program na podporu JSDH 2022 – dotační titul 13_02_1 – dodatky
8.UZ/11/9/2022Dotační programy Olomouckého kraje – doplňující dokumenty
9.1.UZ/11/10/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
9.1.1.UZ/11/11/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny – DODATEK
9.2.UZ/11/12/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.3.UZ/11/13/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.3.1.UZ/11/14/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
9.4.UZ/11/15/2022Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2022
10.1.UZ/11/16/2022Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.2.UZ/11/17/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.2.1.UZ/11/18/2022Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
10.3.UZ/11/19/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.3.1.UZ/11/20/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.4.UZ/11/21/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.4.1.UZ/11/22/2022Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
10.5.UZ/11/23/2022Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.UZ/11/24/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – Staré Město
11.1.UZ/11/25/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – Zábřeh
12.UZ/11/26/2022Dotační program 09_01 Podpora výstavby a opravy cyklostezek 2022 – dodatky ke smlouvám s obcí Bohuňovice, Štarnov a Hlušovice
13.UZ/11/27/2022Dotační programy v oblasti dopravy 2022 – žádosti o prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s obcí Troubelice a městem Litovel
14.UZ/11/28/2022Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov
15.UZ/11/29/2022Dodatek č. 34 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
16.UZ/11/30/2022Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách s obcí Ptení
17.UZ/11/31/2022Dodatek č. 4 k dohodě o narovnání týkající se spolupráce ve veřejné linkové osobní dopravě s Pardubickým krajem
18.UZ/11/32/2022Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem
19.UZ/11/33/2022Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
20.UZ/11/34/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním titulu 06_02_01 Podpora sportovních akcí mezi Olomouckým krajem a Marin Sports s.r.o.
21.UZ/11/35/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021 mezi Olomouckým krajem a Sportovním klubem Slatinice, z.s.
22.UZ/11/36/2022Dotační program 06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení
23.UZ/11/37/2022Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2022 – dotační titul 06_02_01 Podpora sportovních akcí 2. kolo – vyhodnocení
24.UZ/11/38/2022Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022 – revokace
25.UZ/11/39/2022Nová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v dotačním titulu Víceletá podpora významných sportovních akcí z Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Tempo Team Prague s.r.o.
26.UZ/11/40/2022Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
27.UZ/11/41/2022Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
28.UZ/11/42/2022Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 2. kola
29.UZ/11/43/2022Dotační program 05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů – vyhlášení
30.UZ/11/44/2022Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a památkové péče
31.UZ/11/45/2022Dotační program 02_01 Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025 – vyhodnocení
32.UZ/11/46/2022Dotační program 03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2022 – vyhodnocení
33.UZ/11/47/2022Dotační program 03_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022–II – vyhlášení
34.UZ/11/48/2022Ukončení realizace dotačního programu Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025
35.UZ/11/49/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021 mezi Olomouckým krajem a obcí Výkleky
36.UZ/11/50/2022Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
36.1.UZ/11/51/2022Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství – DODATEK
37.UZ/11/52/2022Schválení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plánu dílčího povodí Dyje a Plánu dílčího povodí Horní Odry
38.UZ/11/53/2022Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., na akcionáře spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.
39.UZ/11/54/2022Stanovení prodejní ceny akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s., jejichž vlastníkem je Olomoucký kraj, v roce 2023
40.UZ/11/55/2022Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2022
41.UZ/11/56/2022Zajištění organizace soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji – dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace
42.UZ/11/57/2022Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“ – dodatky
43.UZ/11/58/2022Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
44.UZ/11/59/2022Dotační program Olomouckého kraje 10_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022 – vyhodnocení
45.UZ/11/60/2022Poskytnutí finančního daru – Charita Olomouc
46.UZ/11/61/2022Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
47.UZ/11/62/2022Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023–2027 a Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2023
48.UZ/11/63/2022Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování
49.UZ/11/64/2022Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji – návrh úprav
50.UZ/11/65/2022Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
50.1.UZ/11/66/2022Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální – DODATEK
51.UZ/11/67/2022Aktualizace plánu investic na rok 2022
52.UZ/11/68/2022Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
53.UZ/11/69/2022Dotační program Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji
54.UZ/11/70/2022Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 – žádosti příjemců
55.UZ/11/71/2022Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
56.UZ/11/72/2022Vesnice Olomouckého kraje roku 2022
57.UZ/11/73/2022RIS3 strategie Olomouckého kraje
58.UZ/11/74/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 mezi Olomouckým krajem a městem Staré Město
58.1.UZ/11/75/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem Rychlebské stezky
59.UZ/11/76/2022Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačního titulu č. 4
60.UZ/11/77/2022Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
60.1.UZ/11/78/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
61.UZ/11/79/2022Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
62.UZ/11/80/2022Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
63.UZ/11/81/2022Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – žadatel Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
64.UZ/11/82/2022Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ mezi Olomouckým krajem a Obcí Velká Kraš: stavba „Kanalizace – Velká Kraš“
65.UZ/11/83/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ mezi Olomouckým krajem a Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov: stavba „Obec Pěnčín – stoková síť“
66.UZ/11/84/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ mezi Olomouckým krajem a Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov: stavba „Obec Laškov – ČOV a stoková síť“
67.UZ/11/85/2022Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí za rok 2022 – vyhodnocení
68.UZ/11/86/2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace
69.UZ/11/87/2022Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury – změna pravidel
70.UZ/11/88/2022Metodika pro způsob a proces pověřování služeb obecného hospodářského zájmu
71.UZ/11/89/2022Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje
72.UZ/11/90/2022Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
73.UZ/11/91/2022Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
74.UZ/11/92/2022Návrh Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje