ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 26. 6. 2015

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/16/1/2015Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/16/2/2015Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/16/3/2015Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/16/4/2015Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014
5.1.UZ/16/5/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny
5.1.1.UZ/16/6/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny DODATEK
5.1.2.UZ/16/7/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny – DODATEK č. 2
5.2.UZ/16/8/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investičních akcí
5.3.UZ/16/9/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.4.UZ/16/10/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – Významné projekty Olomouckého kraje
5.5.UZ/16/11/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – plnění rozpočtu k 31. 5. 2015
5.6.UZ/16/12/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – neinvestiční dotace obcím do výše 25 tis. Kč
6.1.UZ/16/13/2015Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
6.1.1.UZ/16/14/2015Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena – DODATEK
6.2.UZ/16/15/2015Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
6.2.1.UZ/16/16/2015Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
6.3.UZ/16/17/2015Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
6.3.1.UZ/16/18/2015Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
6.4.UZ/16/19/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
6.4.1.UZ/16/20/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
6.5.UZ/16/21/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
6.6.UZ/16/22/2015Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
6.6.1.UZ/16/23/2015Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
6.7.UZ/16/24/2015Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
7.UZ/16/25/2015Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
8.UZ/16/26/2015Darovací smlouva mezi Českým olympijským výborem a Olomouckým krajem
9.UZ/16/27/2015Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování dotací v Programu IV – podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2015
10.UZ/16/28/2015Změna příjemce dotace při zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2015
11.UZ/16/29/2015Podpora profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů v Olomouckém kraji v roce 2015
12.UZ/16/30/2015Dotace Olomouckého kraje na realizaci koncertů k významným příležitostem
13.UZ/16/31/2015Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – cine4net, s.r.o.
14.UZ/16/32/2015Úprava Pravidel pro poskytování dotací na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015–2020
15.UZ/16/33/2015Poskytnutí dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
16.UZ/16/34/2015Poskytnutí dotace obci Bílá Lhota z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na stavbu „Kanalizace a ČOV Bílá Lhota"
17.UZ/16/35/2015Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
18.UZ/16/36/2015Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2
19.UZ/16/37/2015Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2016
20.UZ/16/38/2015Dotační program pro oblast Prevence kriminality a Integrace romských komunit na rok 2015 – vyhodnocení žádostí
21.UZ/16/39/2015Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2016–2018 a Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2016
22.UZ/16/40/2015Žádost o podstatnou změnu projektu – prodloužení projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně – právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje“
23.UZ/16/41/2015Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2015 – vyhodnocení a uzavření smluv o poskytnutí dotace
24.UZ/16/42/2015Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2015
25.UZ/16/43/2015Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
25.1.UZ/16/44/2015Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
26.UZ/16/45/2015Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub českých turistů – oblast Olomoucký kraj)
27.UZ/16/46/2015Finanční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2015
28.UZ/16/47/2015Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ mezi kraji Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským
29.UZ/16/48/2015Finanční zajištění pořízení nového centrálního videokonferenčního systému krajů – smlouva
30.UZ/16/49/2015Program účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v roce 2015
31.UZ/16/50/2015Poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
32.UZ/16/51/2015Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na opravu krajských komunikací dotčených výstavbou kanalizace
33.UZ/16/52/2015Smlouva o uzavření partnerství mezi Olomouckým krajem a provincií Yunnan
34.UZ/16/53/2015Výběrová řízení na významné veřejné zakázky individuálního projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“
35.UZ/16/54/2015Poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Přerov