ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 26. 4. 2021

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/4/1/2021Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/4/2/2021Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/4/3/2021Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/4/4/2021Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/4/5/2021Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.UZ/4/6/2021Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
6.UZ/4/7/2021Program na podporu JSDH 2021 – vyhodnocení dotačního titulu č. 14_02_01
7.UZ/4/8/2021Program na podporu JSDH 2021 – vyhodnocení dotačního titulu č. 14_02_02
8.1.UZ/4/9/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny
8.1.1.UZ/4/10/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny – DODATEK
8.2.UZ/4/11/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
8.3.UZ/4/12/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.1.UZ/4/13/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odboru kancelář hejtmana – televizní vysílání
9.2.UZ/4/14/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení
9.3.UZ/4/15/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
9.4.UZ/4/16/2021Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
9.5.UZ/4/17/2021Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
9.6.UZ/4/18/2021Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
9.7.UZ/4/19/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
9.7.1.UZ/4/20/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální – DODATEK
9.8.UZ/4/21/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti životního prostředí a zemědělství
9.9.UZ/4/22/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury
9.10.UZ/4/23/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Kanoistika Přerov, z.s.
10.1.UZ/4/24/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.2.UZ/4/25/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.2.1.UZ/4/26/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
10.3.UZ/4/27/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.3.1.UZ/4/28/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.4.UZ/4/29/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.4.1.UZ/4/30/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
10.5.UZ/4/31/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.UZ/4/32/2021Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 – vyhodnocení
12.UZ/4/33/2021Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodu pro chodce 2021 – vyhodnocení
13.UZ/4/34/2021Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021 – vyhodnocení
14.UZ/4/35/2021Dotační program 07_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhlášení
15.UZ/4/36/2021Dotační program 07_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021 – dotační titul 07_02_01 Podpora sportovních akcí – vyhodnocení
16.UZ/4/37/2021Dotační program 07_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021 – vyhodnocení
17.UZ/4/38/2021Dotační program 08_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení
18.UZ/4/39/2021Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení
19.UZ/4/40/2021Dodatky ke smlouvám o partnerství mezi Olomouckým krajem a partnery projektu „Obědy do škol v Olomouckém kraji II“
20.UZ/4/41/2021Koncepce vzdělávání k udržitelnému rozvoji Olomouckého kraje 2021–2024
21.UZ/4/42/2021Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
22.UZ/4/43/2021Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2021
23.UZ/4/44/2021Dotační program Olomouckého kraje 11_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021 – vyhlášení
24.UZ/4/45/2021Dotační program pro sociální oblast 2021 – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–4
25.UZ/4/46/2021Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti sociální
26.UZ/4/47/2021Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2020
27.UZ/4/48/2021Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
28.UZ/4/49/2021Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
29.UZ/4/50/2021Implementace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
30.UZ/4/51/2021Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 – vyhodnocení
31.UZ/4/52/2021Program na podporu místních produktů 2021 – vyhodnocení
32.UZ/4/53/2021Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení
33.UZ/4/54/2021Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
34.UZ/4/55/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Olomouckým krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
35.UZ/4/56/2021Dotační program 14_01_Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021 – dotační titul 14_01_2 – vyhodnocení
36.UZ/4/57/2021Poskytnutí věcného daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
37.UZ/4/58/2021Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
38.UZ/4/59/2021Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
39.UZ/4/60/2021Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Plumlov na akci "Cyklostezka Plumlov"
40.UZ/4/61/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s.
41.UZ/4/62/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a BK OLOMOUCKO, z.s.
42.UZ/4/63/2021Dotační program 06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení 1. kola
43.UZ/4/64/2021Dotační program 06_02_ Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení
44.UZ/4/65/2021Dotační program 06_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhlášení
45.UZ/4/66/2021Nominace zástupců Olomouckého kraje do orgánů společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
46.UZ/4/67/2021Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., na budoucího akcionáře město Loštice
47.UZ/4/68/2021Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
48.UZ/4/69/2021Pověření zdravotnických organizací službou obecného hospodářského zájmu