ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 26. 4. 2013

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/4/1/2013Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/4/2/2013Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/4/3/2013Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/4/4/2013Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění financování Regionálního operačního programu Střední Morava Olomouckým krajem
4.2.UZ/4/5/2013Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub českých turistů)
4.3.UZ/4/6/2013Smlouva o partnerství v projektu Místní partnerství zaměstnanosti
4.4.UZ/4/7/2013Smlouva o spolupráci s ORP k projektu "Nástroje ÚAP" (územně analytické podklady), jako součást projektu "Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji"
4.5.UZ/4/8/2013Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby se sousedními kraji
5.1.UZ/4/9/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
5.1.1.UZ/4/10/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny - DODATEK
5.1.2.UZ/4/11/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny - DODATEK č. 2
5.2.UZ/4/12/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/4/13/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.4.UZ/4/14/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje
5.5.UZ/4/15/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - příspěvek městu Hranice, obci Troubelice, obci Skorošice, obci Mořice
5.6.UZ/4/16/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - žádost obce Bohuslavice
5.7.UZ/4/17/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2013
6.UZ/4/18/2013Vyřazení majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Základní umělecké škole Uničov, příspěvkové organizaci Olomouckého kraje
7.UZ/4/19/2013Vyhodnocení činnosti Olomouckého kraje v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích kraje v roce 2012 a zabezpečení činnosti v roce 2013
8.UZ/4/20/2013Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou - aktuální informace
9.1.UZ/4/21/2013Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.2.UZ/4/22/2013Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.3.UZ/4/23/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.4.UZ/4/24/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.5.UZ/4/25/2013Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.UZ/4/26/2013Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2013
11.UZ/4/27/2013Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2011/2012
12.UZ/4/28/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury - obec Bílá Voda
13.UZ/4/29/2013Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
14.UZ/4/30/2013Příspěvek Olomouckého kraje na realizaci koncertů k významným příležitostem
15.UZ/4/31/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury - TJ Sokol Skalička
16.UZ/4/32/2013Změna účelu využití části dotace poskytnuté obci Doloplazy z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
17.UZ/4/33/2013Poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
18.UZ/4/34/2013Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
19.UZ/4/35/2013Cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2012
20.UZ/4/36/2013Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti
21.UZ/4/37/2013Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2013 – vyhodnocení žádostí
22.UZ/4/38/2013Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2013 - vyhlášení
23.UZ/4/39/2013Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ve zdravotnictví
24.UZ/4/40/2013Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy – žádost o finanční příspěvek
25.UZ/4/41/2013Program obnovy venkova 2013 - vyhodnocení žádostí o příspěvek
26.UZ/4/42/2013Finanční příspěvky z dotačního programu "Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje" pro rok 2013
27.UZ/4/43/2013Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2013
28.UZ/4/44/2013Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k podpoře Olomouckým krajem v roce 2013
29.UZ/4/45/2013Financování složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje v roce 2013
30.UZ/4/46/2013Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 - I. etapa
31.UZ/4/47/2013Pravidla na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rozpočtu Olomouckého kraje se státní dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na období 2013 - 2016
33.UZ/4/48/2013Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
34.UZ/4/49/2013Zapojení Olomouckého kraje do realizace preventivních opatření proti kalamitnímu přemnožení komárů
35.1.UZ/4/50/2013Různé - Informace o stavbách na státní silniční a železniční infrastruktuře v Olomouckém kraji
35.2.UZ/4/51/2013Různé – Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace
35.3.UZ/4/52/2013Různé – Informace o jednání s firmou Vítkovice Machinery Group ve věci představení možnosti realizace investičního záměru výstavby zařízení na energetické využití odpadů v Mohelnici