ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 25. 9. 2015

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/17/1/2015Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/17/2/2015Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje, stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a změna ve svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje
2.UZ/17/3/2015Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/17/4/2015Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/17/5/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny
4.1.1.UZ/17/6/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny DODATEK
4.2.UZ/17/7/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
4.3.1.UZ/17/8/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – splátka revolvingového úvěru
4.3.2.UZ/17/9/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investičních akcí
4.4.UZ/17/10/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – plnění rozpočtu k 31. 8. 2015
5.UZ/17/11/2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci „Záchytné parkoviště Čechy pod Kosířem“
6.1.UZ/17/12/2015Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
6.2.UZ/17/13/2015Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
6.3.UZ/17/14/2015Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
6.3.1.UZ/17/15/2015Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
6.4.UZ/17/16/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
6.5.UZ/17/17/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
6.6.UZ/17/18/2015Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
6.7.UZ/17/19/2015Majetkoprávní záležitosti – majetkoprávní příprava investiční akce „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“
7.UZ/17/20/2015Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
8.UZ/17/21/2015Dotace Olomouckého kraje na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2015
9.UZ/17/22/2015Poskytnutí dotace „Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu“
10.UZ/17/23/2015Navýšení dotace PhDr. Miloslavu Čermákovi, CSc.
11.UZ/17/24/2015Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Týn nad Bečvou
12.UZ/17/25/2015Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – HOST – vydavatelství, s.r.o.
13.UZ/17/26/2015Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
14.UZ/17/27/2015Poskytnutí dotací obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
15.UZ/17/28/2015Aktualizace č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
16.UZ/17/29/2015Racionalizace vybraných příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Olomouckým krajem
17.UZ/17/30/2015Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
18.UZ/17/31/2015Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
19.UZ/17/32/2015Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování
20.UZ/17/33/2015Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2015 – vyhodnocení žádosti a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
21.UZ/17/34/2015Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
22.UZ/17/35/2015Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
23.UZ/17/36/2015Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
24.UZ/17/37/2015Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s.r.o. – nominace do orgánů seskupení
25.UZ/17/38/2015Účast Olomouckého kraje v projektu ISEP
26.UZ/17/39/2015Schválení seznamu úspěšných žadatelů v oblastech podpory Programu RIS3 Olomouckého kraje 2015
27.UZ/17/40/2015Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015
27.1.UZ/17/41/2015Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 – obec Lazníčky
28.UZ/17/42/2015Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – aktualizace
29.UZ/17/43/20154. aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje 2015
30.UZ/17/44/2015Žádost o úplné prominutí smluvních sankcí za pozdní dodávku v rámci projektu "Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická, Olomouc"
32.UZ/17/45/2015Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2015
33.UZ/17/46/2015Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
33.1.UZ/17/47/2015Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – obec Uhřičice
34.UZ/17/48/2015Program účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v roce 2015 – I. etapa
35.UZ/17/49/2015Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
35.1.UZ/17/50/2015Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
36.UZ/17/51/2015Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
37.UZ/17/52/2015Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ mezi kraji Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským
38.UZ/17/53/2015Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Staré Město pod Sněžníkem
39.UZ/17/54/2015Projekty předkládané do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
40.UZ/17/55/2015Poskytnutí dotace na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2015
41.UZ/17/56/2015Poskytnutí dotace z rezervy pro krizové řízení
41.1.UZ/17/57/2015Poskytnutí dotace z rezervy pro krizové řízení – město Staré Město
42.UZ/17/58/2015Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2016