ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín zasedání: 25. 2. 2011

 

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/18/1/2011Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/18/2/2011Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/18/3/2011Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/18/4/2011Smlouva o poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc
4.2.UZ/18/5/2011Dohoda o spolupráci při rozvoji Baťova kanálu
4.3.UZ/18/6/2011Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám
5.1.UZ/18/7/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny
5.2.UZ/18/8/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/18/9/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
6.1.UZ/18/10/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.2.UZ/18/11/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - Významné projekty Olomouckého kraje
6.3.UZ/18/12/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny
6.3.1.UZ/18/13/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny - DODATEK
6.4.UZ/18/14/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.4.1.UZ/18/15/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
6.5.UZ/18/16/2011Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvky ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2011
7.UZ/18/17/2011Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových organizací
8.UZ/18/18/2011Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci
9.UZ/18/19/2011Informace k materiálu „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 (Superstrategie – green paper)“
10.1.UZ/18/20/2011Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.2.UZ/18/21/2011Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.3.UZ/18/22/2011Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.4.UZ/18/23/2011Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.5.UZ/18/24/2011Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.UZ/18/25/2011Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 – 2012
12.UZ/18/26/2011Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2010
13.UZ/18/27/2011Příspěvky v oblasti sportu v roce 2011
14.UZ/18/28/2011Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2011
16.UZ/18/29/2011Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2010
17.UZ/18/30/2011Návrh strategie nakládání s komunálními odpady na území Olomouckého kraje
18.UZ/18/31/2011Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji - Informace o připravovaných aktivitách
19.UZ/18/32/2011Vyhodnocení Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje za rok 2010
20.UZ/18/33/2011Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011
21.UZ/18/34/2011Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
22.UZ/18/35/2011Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2011 - vyhlášení
23.UZ/18/36/2011Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2011 - vyhlášení
24.UZ/18/37/2011Informace o zajištění zdravotní péče v Olomouckém kraji
25.UZ/18/38/2011Připojení Olomouckého kraje k alianci o vzájemné spolupráci v oblasti dopravní infrastruktury Baltsko-jaderského koridoru
26.UZ/18/39/2011Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu – změna člena správní rady sdružení „OK4EU“
27.UZ/18/40/2011Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na provoz sítě Krize
28.UZ/18/41/2011Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
28.1.UZ/18/42/2011Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
29.UZ/18/43/2011Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
30.1.UZ/18/44/2011Různé - Informace o programu "INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji"