ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 24. 6. 2016

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/22/1/2016Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/22/2/2016Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/22/3/2016Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/22/4/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – závěrečný účet
5.1.UZ/22/5/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny
5.1.1.UZ/22/6/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny – DODATEK
5.2.UZ/22/7/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/22/8/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – plnění rozpočtu k 30. 4. 2016
5.4.UZ/22/9/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investiční akce
5.4.1.UZ/22/10/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investiční akce – DODATEK
6.UZ/22/11/2016Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
7.UZ/22/12/2016Dodatek č. 20 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
8.1.UZ/22/13/2016Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
8.2.UZ/22/14/2016Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
8.3.UZ/22/15/2016Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
8.4.UZ/22/16/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
8.5.UZ/22/17/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
8.6.UZ/22/18/2016Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
8.7.UZ/22/19/2016Majetkoprávní záležitosti – Změna Zásad postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem
9.UZ/22/20/2016Darovací smlouva mezi Olomouckým krajem a obcí Město Libavá
10.UZ/22/21/2016Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací
11.UZ/22/22/2016Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. 2016/00878/OŠMT/DSM uzavřené mezi Olomouckým krajem a Nadačním fondem Centrem bakalářských studií
12.UZ/22/23/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti vzdělávání, sportu a kultury
12.1.UZ/22/24/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury
12.2.UZ/22/25/2016Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Ruda nad Moravou
13.UZ/22/26/2016Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhlášení
14.UZ/22/27/2016Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2016 – vyhodnocení
15.UZ/22/28/2016Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení
16.UZ/22/29/2016Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2016 – vyhodnocení a vyhlášení 2. kola
17.UZ/22/30/2016Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí Dyje a Plán dílčího povodí Horní Odry, pro územní působnost Olomouckého kraje
18.UZ/22/31/2016Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2017
19.UZ/22/32/2016Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2017
20.UZ/22/33/2016Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
21.UZ/22/34/2016Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování
22.UZ/22/35/2016Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2
23.UZ/22/36/2016Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
24.UZ/22/37/2016Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální
25.UZ/22/38/2016Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací ve zdravotnictví
26.UZ/22/39/2016Nákup a spolufinancování projektu ze státního rozpočtu v roce 2016 – oblast zdravotnictví
27.UZ/22/40/2016Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2016 – vyhodnocení
28.UZ/22/41/2016Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem majetku
29.UZ/22/42/2016Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti regionálního rozvoje
29.1.UZ/22/43/2016Individuální žádost v oblasti regionálního rozvoje – obec Luboměř pod Strážnou
30.UZ/22/44/2016Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 – změna účelu poskytnuté dotace obci Stará Ves
31.UZ/22/45/2016Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
31.1.UZ/22/46/2016Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – DODATEK
32.UZ/22/47/2016Individuální žádost o poskytnutí dotace v oblasti památkové péče
33.UZ/22/48/2016Výběrová řízení na zajištění realizací významných veřejných zakázek
34.UZ/22/49/2016Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
35.UZ/22/50/2016Program na podporu JSDH 2016 – vyhodnocení dotačního titulu č. 2
36.UZ/22/51/2016Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení
36.1.UZ/22/52/2016Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti krizového řízení – DODATEK
37.UZ/22/53/2016Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
37.1.UZ/22/54/2016Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
38.UZ/22/55/2016Smlouva o společném postupu zadavatelů při realizaci projektu „Magazíny Morava a Slezsko“ mezi kraji Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským
39.UZ/22/56/2016Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti vnějších vztahů
39.1.UZ/22/57/2016Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu
40.UZ/22/58/2016Pověření nemocnic službou obecného hospodářského zájmu
41.UZ/22/59/2016Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví
42.UZ/22/60/2016Financování příspěvkových organizací
43.UZ/22/61/2016Soutěž obcí "O keramickou popelnici" – darovací smlouvy
44.UZ/22/62/2016Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
45.UZ/22/63/2016Zřízení předkupního práva ve prospěch Olomouckého kraje
46.UZ/22/64/2016Zajištění autobusu pro potřeby města Bela Crkva – Vojvodina, Srbsko
47.1.UZ/22/65/2016Různé - Žádost o poskytnutí informace ve smyslu InfZ - Česká golfová asociace