ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 24. 4. 2023

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/14/1/2023Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/14/2/2023Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/14/3/2023Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/14/4/2023Personální záležitosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/14/5/2023Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/14/6/2023Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.1.UZ/14/7/2023Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
6.UZ/14/8/2023Program na podporu JSDH 2023 – vyhodnocení dotačního titulu č. 13_02_01
7.UZ/14/9/2023Program na podporu JSDH 2023 – vyhodnocení dotačního titulu č. 13_02_02
8.UZ/14/10/2023Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023, DT č. 13_01_2 – revokace
9.1.UZ/14/11/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny
9.1.1.UZ/14/12/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny – DODATEK
9.2.UZ/14/13/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.2.1.UZ/14/14/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
9.3.UZ/14/15/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
10.1.UZ/14/16/2023Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.1.1.UZ/14/17/2023Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
10.2.UZ/14/18/2023Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.3.UZ/14/19/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.3.1.UZ/14/20/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.4.UZ/14/21/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.5.UZ/14/22/2023Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.5.1.UZ/14/23/2023Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
11.UZ/14/24/2023Dotační program 09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023 – vyhodnocení
12.UZ/14/25/2023Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023 – vyhodnocení
13.UZ/14/26/2023Dotační program 09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023 – vyhodnocení
14.UZ/14/27/2023Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem
15.UZ/14/28/2023Dotační program 06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhlášení
16.UZ/14/29/2023Dotační program 06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023 – vyhlášení
17.UZ/14/30/2023Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2023, dotační titul 06_02_01 Podpora sportovních akcí 1. kolo – vyhodnocení
18.UZ/14/31/2023Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2023, dotační titul 06_02_03_Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhodnocení
19.UZ/14/32/2023Dotační program 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023 – vyhodnocení
20.UZ/14/33/2023Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2023 – revokace vyhodnocení
21.UZ/14/34/2023Smlouva o vypořádání závazků mezi Olomouckým krajem a Sport Management s.r.o.
22.UZ/14/35/2023Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhodnocení
23.UZ/14/36/2023Dotační program 05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhodnocení
24.UZ/14/37/2023Dotační program 05_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhodnocení
25.UZ/14/38/2023Dotační program 07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhodnocení
26.UZ/14/39/2023Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury
27.UZ/14/40/2023Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ mezi Olomouckým krajem a obcí Velké Kunětice
28.UZ/14/41/2023Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí za rok 2023 – vyhlášení
29.UZ/14/42/2023Memorandum o spolupráci při realizaci akce „Bečva PPO Troubky“
30.UZ/14/43/2023Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
31.UZ/14/44/2023Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2021/2022
32.UZ/14/45/2023Dotační program 04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhodnocení
33.UZ/14/46/2023Dotační program 10_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023 – vyhlášení
34.UZ/14/47/2023Dotační program 10_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2023, DT 10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhodnocení
35.UZ/14/48/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
36.UZ/14/49/2023Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti sociální
37.UZ/14/50/202308_01_Dotační program pro sociální oblast 2023 – vyhodnocení
38.UZ/14/51/2023Aktualizace plánu investic na rok 2023
39.UZ/14/52/2023Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů ke schválení financování
40.UZ/14/53/2023Dotační program 14_01 Program na podporu místních produktů 2023 – vyhodnocení
41.UZ/14/54/2023Dotační program 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 – vyhodnocení
42.UZ/14/55/2023Implementace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
43.UZ/14/56/2023Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
44.UZ/14/57/2023Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení
45.UZ/14/58/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
46.UZ/14/59/2023Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 mezi Olomouckým krajem a obcí Vernířovice
47.UZ/14/60/2023Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Olomouckým krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
48.UZ/14/61/2023Dotační program 06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2023, dotační titul 06_02_04_Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje – vyhodnocení
49.UZ/14/62/2023Smlouva č. 78S/2023 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023
50.UZ/14/63/2023Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 mezi Olomouckým krajem a obcí Troubelice
51.UZ/14/64/2023Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace v oblasti kultury
52.UZ/14/65/2023Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
53.UZ/14/66/2023Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ – mezi Olomouckým krajem a Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov: stavba „Obec Pěnčín – stoková síť“
54.UZ/14/67/2023Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ – mezi Olomouckým krajem a Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov: stavba „Obec Laškov-ČOV a stoková síť“
55.UZ/14/68/2023Nominace do dozorčí rady Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
56.UZ/14/69/2023Organizační a finanční zabezpečení soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji
57.UZ/14/70/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství