ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 24. 4. 2015

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/15/1/2015Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/15/2/2015Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje
2.UZ/15/3/2015Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/15/4/2015Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/15/5/2015Smlouva o poskytnutí dotace na činnost EUROPE DIRECT 2015 a zpráva o činnosti za rok 2014
4.2.UZ/15/6/2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Fotbalovou asociací České republiky
5.1.UZ/15/7/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny
5.1.1.UZ/15/8/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – rozpočtové změny – DODATEK
5.2.UZ/15/9/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/15/10/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2015
5.4.UZ/15/11/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.5.UZ/15/12/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – neinvestiční dotace obcím do výše 25 tis. Kč
5.6.UZ/15/13/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 – žádost o dotaci na oslavy 70. výročí osvobození Olomouckého kraje
6.UZ/15/14/2015Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
7.UZ/15/15/2015Bankovní produkt pro Olomoucký kraj
8.UZ/15/16/2015Dodatek č. 16 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
9.UZ/15/17/2015Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2015
10.UZ/15/18/2015Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji doporučená k poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2015
11.UZ/15/19/2015Seznam přechodů pro chodce doporučených k poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2015
12.1.UZ/15/20/2015Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
12.2.UZ/15/21/2015Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.3.UZ/15/22/2015Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.4.UZ/15/23/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.5.UZ/15/24/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
12.6.UZ/15/25/2015Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.UZ/15/26/2015Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2015
14.UZ/15/27/2015Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2013/2014
15.UZ/15/28/2015Poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
16.UZ/15/29/2015Poskytnutí účelové finanční dotace Povodí Moravy, s. p., na realizaci opatření na zlepšení jakosti vod ve vodní nádrži Plumlov
17.UZ/15/30/2015Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2014
18.UZ/15/31/2015Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2015 – vyhlášení
19.UZ/15/32/2015Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015–2018
20.UZ/15/33/2015Zdravotně-preventivní programy v Olomouckém kraji na období 2015–2020
21.UZ/15/34/2015Zdravotně-preventivní programy v Olomouckém kraji pro rok 2015
22.UZ/15/35/2015Projekty v rámci dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví České republiky
23.UZ/15/36/2015Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – změna stanov
24.UZ/15/37/2015Euroregiony Praděd a Glacensis – žádosti o poskytnutí dotace
25.UZ/15/38/2015Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – hodnocení za rok 2014
26.UZ/15/39/2015Program obnovy venkova 2015 – vyhodnocení žádostí o dotaci
27.UZ/15/40/2015Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
28.UZ/15/41/2015Optimalizace vojenského újezdu Libavá – přechod majetku
29.UZ/15/42/2015Projekty předkládané do 58. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava
30.UZ/15/43/2015Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
30.1.UZ/15/44/2015Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
31.UZ/15/45/2015Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k podpoře Olomouckým krajem v roce 2015
32.UZ/15/46/2015Dotační program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje“ pro rok 2015 – vyhodnocení
33.UZ/15/47/2015Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Olomouc
34.UZ/15/48/2015Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015 – I. etapa
35.UZ/15/49/2015Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015
36.UZ/15/50/2015Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
37.UZ/15/51/2015Prostějov olympijský, zapsaný spolek
38.UZ/15/52/2015Navýšení dotace – Městská kulturní zařízení Jeseník
39.UZ/15/53/2015Navýšení dotace – městys Hustopeče nad Bečvou
40.UZ/15/54/2015Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
41.UZ/15/55/2015Rozdělení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje