ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 23. 9. 2016

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/23/1/2016Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/23/2/2016Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/23/3/2016Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/23/4/2016Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
5.UZ/23/5/2016Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019
6.UZ/23/6/2016Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obci Vlčice
7.UZ/23/7/2016Smlouva o úhradě protarifovací ztráty se statutárním městem Olomouc
8.UZ/23/8/2016Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji od 1. 10. 2016 v souladu s novelou zákona
9.1.UZ/23/9/2016Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.1.1.UZ/23/10/2016Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
9.2.UZ/23/11/2016Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.3.UZ/23/12/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.4.UZ/23/13/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.5.UZ/23/14/2016Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
9.6.UZ/23/15/2016Petice občanů Olomouckého kraje k uplatnění zákonodárné iniciativy Olomouckého kraje
10.UZ/23/16/2016Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
10.1.UZ/23/17/2016Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací – DODATEK
11.UZ/23/18/2016Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení
12.UZ/23/19/2016Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury
13.UZ/23/20/2016Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení
14.UZ/23/21/2016Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
15.UZ/23/22/2016Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných situací v oblasti vodohospodářské infrastruktury v roce 2016 – 2. kolo – vyhodnocení
16.UZ/23/23/2016Dotace na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015 – 2020 – vyhodnocení a pozastavení dotačního programu
17.UZ/23/24/2016Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 – 2021
18.UZ/23/25/2016Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Obecná část
19.UZ/23/26/2016Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování č. 2
20.UZ/23/27/2016Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2
21.UZ/23/28/2016Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
22.UZ/23/29/2016Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
23.UZ/23/30/2016Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2017–2020
24.UZ/23/31/2016Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2016 – vyhodnocení
25.UZ/23/32/2016Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje v roce 2016 – prodloužení termínu pro vrácení výpomoci
26.UZ/23/33/2016Projekty spolufinancované z evropských fondů ke schválení financování
27.UZ/23/34/2016Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
28.UZ/23/35/2016Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
29.UZ/23/36/2016Smlouva o spolupráci k projektu „Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie“ připravovanému do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
30.UZ/23/37/2016Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
31.UZ/23/38/2016Informace o provedené kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Olomouckého kraje
32.UZ/23/39/2016Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
33.UZ/23/40/2016Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje – Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
34.UZ/23/41/2016Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
35.1.UZ/23/42/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny
35.1.1.UZ/23/43/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny – DODATEK
35.2.UZ/23/44/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investiční akce
35.3.UZ/23/45/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – plnění rozpočtu k 31. 7. 2016
35.4.UZ/23/46/2016Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2016
35.5.UZ/23/47/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
36.UZ/23/48/2016Informace k dotačním programům Olomouckého kraje na rok 2017
37.UZ/23/49/2016Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh
38.UZ/23/50/2016Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zlaté Hory
39.UZ/23/51/2016Dotační program Olomouckého kraje Program podpory kultury v Olomouckém kraji – žádost o změnu smluvních podmínek
40.UZ/23/52/2016Prostějov olympijský, z. s. – změna stanov
41.UZ/23/53/2016Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016 – dodatky ke smlouvám
42.UZ/23/54/2016Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení – dodatek ke smlouvě
43.UZ/23/55/2016Výběrová řízení na zajištění realizací významných veřejných zakázek
43.1.UZ/23/56/2016Výběrová řízení na zajištění realizací významných veřejných zakázek - DODATEK
44.UZ/23/57/2016Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci
45.UZ/23/58/2016Individuální žádost o návratnou finanční výpomoc v oblasti regionálního rozvoje – OK4Inovace