ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 22. 11. 2013

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/7/1/2013Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/7/2/2013Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
3.1.UZ/7/3/2013Dodatek č. 3 ke smlouvě o příspěvku na zajištění fungování Olomouc region Card mezi Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem
4.1.UZ/7/4/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
4.2.UZ/7/5/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje
5.1.UZ/7/6/2013Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
5.2.UZ/7/7/2013Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
5.3.UZ/7/8/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
5.4.UZ/7/9/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
5.5.UZ/7/10/2013Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
5.6.UZ/7/11/2013Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku
6.UZ/7/12/2013Navýšení dotace - Musica Viva
7.UZ/7/13/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury
8.UZ/7/14/2013Změna zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci
9.UZ/7/15/2013Poskytnutí dotace Povodí Moravy s.p.
10.UZ/7/16/2013Změna zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace
11.UZ/7/17/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti zdravotnictví
12.UZ/7/18/2013Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - výsledek přezkumu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
13.UZ/7/19/2013Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014
14.UZ/7/20/2013Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 - IV. etapa
15.UZ/7/21/2013Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
16.UZ/7/22/2013Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava