ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 22. 2. 2021

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/3/1/2021Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/3/2/2021Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/3/3/2021Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/3/4/2021Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Finanční výbor
4.1.UZ/3/5/2021Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/3/6/2021Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci a Krajského soudu v Brně
6.UZ/3/7/2021Poskytnutí finančních darů z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
7.UZ/3/8/2021Dotační program 14_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021 – vyhlášení
8.1.UZ/3/9/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny
8.2.UZ/3/10/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
8.3.UZ/3/11/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
9.1.UZ/3/12/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny
9.1.1.UZ/3/13/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny – DODATEK
9.2.UZ/3/14/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
10.UZ/3/15/2021Individuální dotace a návratná finanční výpomoc z rozpočtu Olomouckého kraje 2021
11.UZ/3/16/2021Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022–2023
12.1.UZ/3/17/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.1.1.UZ/3/18/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
12.2.UZ/3/19/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.2.1.UZ/3/20/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
12.3.UZ/3/21/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.3.1.UZ/3/22/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
12.4.UZ/3/23/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
12.4.1.UZ/3/24/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
12.5.UZ/3/25/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
12.5.1.UZ/3/26/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
13.UZ/3/27/2021Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
13.1.UZ/3/28/2021Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje – DODATEK
14.UZ/3/29/2021Dodatek č. 31 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
16.UZ/3/30/2021Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem
17.UZ/3/31/2021Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Zlínským krajem
18.UZ/3/32/2021Dodatek č. 4 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem
19.UZ/3/33/2021Dotační program 07_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 – vyhlášení
20.UZ/3/34/2021Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemci dotací z dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – prodloužení termínu využití dotace u projektů neuskutečněných v důsledku epidemie viru SARS-CoV-2
20.1.UZ/3/35/2021Žádost příjemce dotace v dotačním programu Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – obec Rouské
21.UZ/3/36/2021Aktualizace č. 11 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
22.UZ/3/37/2021Dotační program 04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021 – vyhlášení
23.UZ/3/38/2021Dotační program 04_02_Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021 – vyhlášení
24.UZ/3/39/2021Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2020
25.UZ/3/40/2021Dotační program 11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021 – vyhlášení
26.UZ/3/41/2021Dotační program Olomouckého kraje 12_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021, dotační titul 12_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče – vyhlášení
27.UZ/3/42/2021Dotační program Olomouckého kraje 12_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021, dotační titul 12_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče – vyhlášení
28.UZ/3/43/2021Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2021, DT 11_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhlášení
29.UZ/3/44/2021Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2021 – Zdraví 2030
30.UZ/3/45/2021Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
31.UZ/3/46/2021Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
32.UZ/3/47/2021Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
33.UZ/3/48/2021Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II – vyhlášení
34.UZ/3/49/2021Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 – žádost příjemce
35.UZ/3/50/2021Poskytnutí věcného daru Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
36.UZ/3/51/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Mikroregionem Konicko
37.UZ/3/52/2021Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad členů ZOK
38.UZ/3/53/2021Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
39.UZ/3/54/2021Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 – dodatky ke smlouvám
40.UZ/3/55/2021Dotační program 07_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021 – vyhlášení
41.UZ/3/56/2021Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury
42.UZ/3/57/2021Dotační program 03_03_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2021 – vyhlášení
43.UZ/3/58/2021Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2019/2020