ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 22. 2. 2013

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/3/1/2013Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/3/2/2013Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/3/3/2013Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/3/4/2013Smlouva o revolvingovém úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
4.2.UZ/3/5/2013Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
4.3.UZ/3/6/2013Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu umění Olomouc, státní příspěvkové organizaci
5.1.UZ/3/7/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - rozpočtové změny
5.2.UZ/3/8/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - účelové dotace za státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.1.UZ/3/9/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny
6.1.1.UZ/3/10/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - rozpočtové změny - DODATEK
6.2.UZ/3/11/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - příspěvky ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje na rok 2013
6.3.UZ/3/12/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.4.UZ/3/13/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje
6.4.1.UZ/3/14/2013Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje – DODATEK
7.UZ/3/15/2013Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2014 - 2015
8.UZ/3/16/2013Vzdání se práva a prominutí pohledávky Střední školy zemědělské Olomouc, U Hradiska 4, příspěvkové organizace Olomouckého kraje
9.1.UZ/3/17/2013Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.2.UZ/3/18/2013Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.3.UZ/3/19/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.4.UZ/3/20/2013Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.5.UZ/3/21/2013Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.UZ/3/22/2013Revokace části usnesení č. UZ/2/12/2012 ze dne 21. 12. 2012 - Přímá podpora vrcholových sportovních oddílů
11.UZ/3/23/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
12.UZ/3/24/2013Příspěvky v oblasti sportu v roce 2013
13.UZ/3/25/2013Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2012
14.UZ/3/26/2013Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
15.UZ/3/27/2013Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2013
16.UZ/3/28/2013Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2013
17.UZ/3/29/2013Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2012
18.UZ/3/30/2013Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
19.UZ/3/31/2013Navýšení dotace - Městská kulturní zařízení Jeseník, p.o.
20.UZ/3/32/2013Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti
21.UZ/3/33/2013Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2013 - vyhlášení
22.UZ/3/34/2013Regionální letiště Přerov a.s.
23.UZ/3/35/2013Spolek pro obnovu venkova ČR – žádost o finanční příspěvek
24.UZ/3/36/2013Plán realizace investičních projektů Olomouckého kraje spolufinancovaných z evropských fondů
25.UZ/3/37/2013Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
26.UZ/3/38/2013Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013
27.UZ/3/39/2013Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
28.UZ/3/40/2013JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. – spolufinancování projektu