ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 21. 12. 2020

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/2/1/2020Zahájení, složení slibu členy zastupitelstva, změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje
2.UZ/2/2/2020Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
3.UZ/2/3/2020Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.UZ/2/4/2020Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
5.UZ/2/5/2020Zřízení a personální obsazení výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2020–2024, personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/2/6/2020Zastoupení Olomouckého kraje ve zřizovaných a spolupracujících subjektech
7.UZ/2/7/2020Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
8.UZ/2/8/2020Smlouva o úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.1.UZ/2/9/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny
9.1.1.UZ/2/10/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny – DODATEK
9.2.UZ/2/11/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
9.3.UZ/2/12/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s., II
9.4.UZ/2/13/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
9.4.1.UZ/2/14/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
9.5.UZ/2/15/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s., II
9.6.UZ/2/16/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – plnění rozpočtu k 30. 9. 2020
11.UZ/2/17/2020Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – návrh rozpočtu
12.1.UZ/2/18/2020Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.1.1.UZ/2/19/2020Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
12.2.UZ/2/20/2020Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.2.1.UZ/2/21/2020Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
12.3.UZ/2/22/2020Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.3.1.UZ/2/23/2020Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
12.4.UZ/2/24/2020Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
12.4.1.UZ/2/25/2020Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
12.5.UZ/2/26/2020Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.UZ/2/27/2020Dotační programy Olomouckého kraje – aktualizace Seznamu předpokládaných dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2021
14.UZ/2/28/2020Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 – vyhlášení
15.UZ/2/29/2020Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2021 – vyhlášení
16.UZ/2/30/2020Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021 – vyhlášení
17.UZ/2/31/2020Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
18.UZ/2/32/2020Finanční záležitosti Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
20.UZ/2/33/2020Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace s městem Šumperk
19.UZ/2/34/2020Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
21.UZ/2/35/2020Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace s městem Zábřeh
22.UZ/2/36/2020Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov
23.UZ/2/37/2020Dodatek č. 4 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem
24.UZ/2/38/2020Smlouva o úhradě kompenzace za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem
25.UZ/2/39/2020Dodatek č. 2 k Dohodě narovnání s Pardubickým krajem
26.UZ/2/40/2020Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Pardubickým krajem
27.UZ/2/41/2020Zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2021 v Olomouckém kraji
28.UZ/2/42/2020Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2021 v Olomouckém kraji
29.UZ/2/43/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Fotbalovým klubem Šumperk, z.s.
30.UZ/2/44/2020Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení
31.UZ/2/45/2020Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021, DT1 Podpora sportovních akcí, DT3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhlášení
33.UZ/2/46/2020Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhlášení
34.UZ/2/47/2020Žádost o stanovisko Olomouckého kraje k neinvestičnímu projektu v oblasti památkové péče
35.UZ/2/48/2020Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti památkové péče
36.UZ/2/49/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Šternberk
37.UZ/2/50/2020Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem v oblasti kultury
38.UZ/2/51/2020Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2021
39.UZ/2/52/2020Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020 – revokace
40.UZ/2/53/2020Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Otaslavice
41.UZ/2/54/2020Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Skalička
42.UZ/2/55/2020Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bouzov
43.UZ/2/56/2020Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou
44.UZ/2/57/2020Dodatky ke smlouvám o partnerství mezi Olomouckým krajem a partnerskými školami v rámci projektu „Obědy do škol v Olomouckém kraji II.“
45.UZ/2/58/2020Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
46.UZ/2/59/2020Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhlášení
47.UZ/2/60/2020Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
48.UZ/2/61/2020Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje – prodloužení účinnosti
49.UZ/2/62/2020Změna termínu pro předložení zprávy auditora
50.UZ/2/63/2020Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021
51.UZ/2/64/2020Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje
52.UZ/2/65/2020Pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v sociální oblasti
53.UZ/2/66/2020Dotační program pro sociální oblast 2020 – vyhodnocení dotačního titulu č. 5
54.UZ/2/67/2020Dotační program pro sociální oblast 2021 – vyhlášení
55.UZ/2/68/2020Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
55.1.UZ/2/69/2020Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální – DODATEK
56.UZ/2/70/2020Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
57.UZ/2/71/2020Návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem
58.UZ/2/72/2020Nesouhlas Olomouckého kraje s územní ochranou a s následnou realizací průplavního spojení Dunaj–Odra–Labe na jeho území
59.UZ/2/73/2020Program na podporu místních produktů 2021 – vyhlášení
60.UZ/2/74/2020Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 – vyhlášení
61.UZ/2/75/2020Program na podporu podnikání 2021 – vyhlášení
62.UZ/2/76/2020Individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – žádost o dotaci a změny poskytnutých dotací
63.UZ/2/77/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
64.UZ/2/78/2020Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 – vyhlášení
65.UZ/2/79/2020Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2021–2027
66.UZ/2/80/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Mikroregionem Konicko
67.UZ/2/81/2020Dotační program 14_02 Program na podporu JSDH 2021 – vyhlášení
68.UZ/2/82/2020Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 – dodatek ke smlouvě
69.UZ/2/83/2020Dodatek č. 30 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
70.UZ/2/84/2020Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Ústín
71.UZ/2/85/2020Smlouva pro provozní soubor Elektrická síť – střed a nová infrastruktura s dopravcem České dráhy, a.s.
72.UZ/2/86/2020Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemci dotací z dotačního programu Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020, DT1 Podpora sportovních akcí – prodloužení termínu využití dotace u projektů neuskutečněných v důsledku epidemie viru SARS-CoV-2
73.UZ/2/87/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a TTV Sport Group CZ s.r.o.
74.UZ/2/88/2020Smlouva o finanční spoluúčasti Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 mezi Olomouckým krajem a Středočeským krajem
75.UZ/2/89/2020Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 – posunutí termínu akce
76.UZ/2/90/2020Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhlášení
77.UZ/2/91/2020Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhlášení
78.UZ/2/92/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Opatovice
79.UZ/2/93/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Přerovem
80.UZ/2/94/2020Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia, z. s.
81.UZ/2/95/2020Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemci dotací z dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – prodloužení termínu využití dotace u projektů neuskutečněných v důsledku epidemie viru SARS-CoV-2
82.UZ/2/96/2020Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemci dotací z dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – výdaje na projekt neuskutečněný v důsledku epidemie viru SARS-CoV-2
83.UZ/2/97/2020Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemci dotací z dotačního programu Víceletá podpora významných kulturních akcí – prodloužení termínu využití dotace u projektů neuskutečněných v důsledku epidemie viru SARS-CoV-2
84.UZ/2/98/2020Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemci dotací z dotačního programu Víceletá podpora významných kulturních akcí – výdaje na projekt neuskutečněný v důsledku epidemie viru SARS-CoV-2
85.UZ/2/99/2020Žádost příjemce dotace v dotačním programu Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – obec Týn nad Bečvou
86.UZ/2/100/2020Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti sociální
87.UZ/2/101/2020Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 – žádost příjemce
88.UZ/2/102/2020Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2020
89.UZ/2/103/2020Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje