ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 21. 6. 2021

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/5/1/2021Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/5/2/2021Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/5/3/2021Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/5/4/2021Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/5/5/2021Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.UZ/5/6/2021Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/5/7/2021Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
7.UZ/5/8/2021Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
8.UZ/5/9/2021Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020 – dodatky ke smlouvám
9.UZ/5/10/2021Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 – dodatky ke smlouvám
9.1.UZ/5/11/2021Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 – dodatek ke smlouvě
10.UZ/5/12/2021Poskytnutí věcného daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
11.1.UZ/5/13/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – závěrečný účet
11.2.UZ/5/14/2021Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje za rok 2020
12.1.UZ/5/15/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny
12.1.1.UZ/5/16/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny – DODATEK
12.2.UZ/5/17/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2021
12.3.UZ/5/18/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
13.1.UZ/5/19/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – statutární město Přerov
13.2.UZ/5/20/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – statutární město Olomouc
13.3.UZ/5/21/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a památkové péče
13.4.UZ/5/22/2021Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
13.5.UZ/5/23/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení
13.6.UZ/5/24/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
13.7.UZ/5/25/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu
13.7.1.UZ/5/26/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu – DODATEK
13.8.UZ/5/27/2021Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
14.1.UZ/5/28/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
14.1.1.UZ/5/29/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
14.2.UZ/5/30/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
14.2.1.UZ/5/31/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
14.3.UZ/5/32/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
14.3.1.UZ/5/33/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
14.4.UZ/5/34/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
14.4.1.UZ/5/35/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
14.5.UZ/5/36/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
14.5.1.UZ/5/37/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
15.UZ/5/38/2021Aktualizace seznamu akcí hrazených z investičního úvěru Správy silnic Olomouckého kraje a přehled čerpání úvěru
16.UZ/5/39/2021Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Prostějov
18.UZ/5/40/2021Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem
19.UZ/5/41/2021Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Vikantice
20.UZ/5/42/2021Dotační program 07_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021, dotační titul DT3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhodnocení
21.UZ/5/43/2021Dotační program 07_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 – vyhodnocení
22.UZ/5/44/2021Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou
23.UZ/5/45/2021Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2021 – vyhodnocení
24.UZ/5/46/2021Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021 – vyhodnocení
25.UZ/5/47/2021Poskytnutí daru Českému rybářskému svazu, z. s., Územnímu svazu pro Moravu a Slezsko Ostrava
26.UZ/5/48/2021Aktualizace č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
27.UZ/5/49/2021Návrh na úpravu stanov společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
28.UZ/5/50/2021Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
29.UZ/5/51/2021Poskytnutí finančního daru v souvislosti s vydaným rozhodnutím o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu v období leden–duben 2021
30.UZ/5/52/2021Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji III“
31.UZ/5/53/2021Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
32.UZ/5/54/2021Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2021, dotační titul 11_01_02 – vyhodnocení
33.UZ/5/55/2021Dotační program Olomouckého kraje 12_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021 – vyhodnocení
34.UZ/5/56/2021Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021 – vyhodnocení
35.UZ/5/57/2021Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – vyhodnocení
37.UZ/5/58/2021Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální
38.UZ/5/59/2021Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022
39.UZ/5/60/2021Smlouva o příspěvku s obcí Měrotín
40.UZ/5/61/2021Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
41.UZ/5/62/2021Rozhodnutí o dalším postupu ve věci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje po zrušení jejich části soudem
43.UZ/5/63/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a PROFI, s. r. o.
44.UZ/5/64/2021Prominutí povinnosti odvodů za porušení rozpočtové kázně
45.UZ/5/65/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a spolkem Ricardo-Racing team z. s.
46.UZ/5/66/2021Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021