ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 20. 9. 2021

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/6/1/2021Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/6/2/2021Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/6/3/2021Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/6/4/2021Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/6/5/2021Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
6.UZ/6/6/2021Poskytnutí finančních darů obcím zasažených tornádem v červnu 2021 (Hodonínsko, Břeclavsko) a České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
7.1.UZ/6/7/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny
7.1.1.UZ/6/8/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – rozpočtové změny – DODATEK
7.2.UZ/6/9/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
7.2.1.UZ/6/10/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů – DODATEK
7.3.UZ/6/11/2021Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2021
8.UZ/6/12/2021Poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje – zásady a pravidla
9.2.UZ/6/13/2021Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a památkové péče
9.3.UZ/6/14/2021Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
9.4.UZ/6/15/2021Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
9.5.UZ/6/16/2021Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
9.6.UZ/6/17/2021Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
10.1.UZ/6/18/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.1.1.UZ/6/19/2021Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
10.2.UZ/6/20/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.2.1.UZ/6/21/2021Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
10.3.UZ/6/22/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.3.1.UZ/6/23/2021Majetkoprávní záležitosti bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.4.UZ/6/24/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.4.1.UZ/6/25/2021Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
10.5.UZ/6/26/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.5.1.UZ/6/27/2021Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.6.UZ/6/28/2021Majetkoprávní záležitosti – změna Zásad postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem
11.UZ/6/29/2021Dotační programy v oblasti dopravy – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Šternberk a obcí Tovéř
12.UZ/6/30/2021Financování příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
13.UZ/6/31/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Seloutky
14.UZ/6/32/2021Dotační program 07_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení
15.UZ/6/33/2021Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Středočeským krajem
16.UZ/6/34/2021Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem
17.UZ/6/35/2021Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 mezi Olomouckým krajem a Karlovarským krajem
18.UZ/6/36/2021Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhlášení
19.UZ/6/37/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace POST BELLUM, z.ú.
20.UZ/6/38/2021Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury
21.UZ/6/39/2021Dotační program 06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení 2. kola
22.UZ/6/40/2021Dotační program 06_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení
23.UZ/6/41/2021Finanční dar Jihomoravskému kraji na odstranění následků živelné katastrofy – oprava památky
24.UZ/6/42/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace městem Plumlov
25.UZ/6/43/2021Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Šumvald
26.UZ/6/44/2021Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025 – vyhodnocení
27.UZ/6/45/2021Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021 – vyhodnocení
28.UZ/6/46/2021Smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., na akcionáře spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.
29.UZ/6/47/2021Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
30.UZ/6/48/2021Dotační program Olomouckého kraje 11_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021 – vyhodnocení
31.UZ/6/49/2021Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
32.UZ/6/50/2021Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování
33.UZ/6/51/2021Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – dofinancování
34.UZ/6/52/2021Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti sociální
34.1.UZ/6/53/2021Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti sociální – DODATEK
35.UZ/6/54/2021Akční plán Koncepce rodinné politiky na rok 2022
36.UZ/6/55/2021Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
37.UZ/6/56/2021Žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
38.UZ/6/57/2021Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 – navýšení alokace, žádosti příjemců
39.UZ/6/58/2021Dotační program Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji
40.UZ/6/59/2021Změna právní formy subjektu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
41.UZ/6/60/2021Navýšení alokace dotačního titulu 13_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji 2021
42.UZ/6/61/2021Souhlas s realizací a financováním projektu Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
43.UZ/6/62/2021Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
44.UZ/6/63/2021Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury
45.UZ/6/64/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Římskokatolickou farností Šternberk
46.UZ/6/65/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Tvůrčí centrum Olomouc, z. s.
47.UZ/6/66/2021Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia z. s.
48.UZ/6/67/2021Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Prosenice
49.UZ/6/68/2021Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace
49.1.UZ/6/69/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a subjektem Schrothovy léčebné lázně, s. r. o.
49.2.UZ/6/70/2021Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a subjektem Agropodnik les Přemyslovice, a.s.
50.UZ/6/71/2021Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 – revokace