ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 20. 6. 2014

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/11/1/2014Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/11/2/2014Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje
1.2.UZ/11/3/2014Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje
2.UZ/11/4/2014Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/11/5/2014Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/11/6/2014Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub českých turistů – oblast Olomoucký kraj)
4.2.UZ/11/7/2014Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Gastronomie a folklór Moravy a Slezska“ mezi kraji Zlínským, Moravskoslezským, Jihomoravským a Olomouckým
4.3.UZ/11/8/2014Spolupráce Olomouckého kraje s provincií Junan (Čína)
4.4.UZ/11/9/2014Dodatek č. 1 k mezikrajské Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje na území Olomouckého kraje
5.1.UZ/11/10/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – Významné projekty Olomouckého kraje
5.1.1.UZ/11/11/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – Významné projekty Olomouckého kraje – DODATEK
5.2.UZ/11/12/2014Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013
5.3.UZ/11/13/2014Přezkum hospodaření Olomouckého kraje 2013 - návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků
5.4.UZ/11/14/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
5.4.1.UZ/11/15/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny - DODATEK
5.4.2.UZ/11/16/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny – DODATEK č. 2
5.5.UZ/11/17/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.6.UZ/11/18/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 30. 4. 2014
5.7.UZ/11/19/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - příspěvek pro město Šternberk, obec Skorošice, obec Doloplazy
5.8.UZ/11/20/2014Darování movitého majetku
5.9.UZ/11/21/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – příspěvek pro obec Vrchoslavice, obec Petrov nad Desnou a obec Otaslavice
5.10.UZ/11/22/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - žádost obce Hrabová
6.UZ/11/23/2014Poskytnutí finančního příspěvku obci Tučín z dotačního programu na podporu výstavby a opravy cyklostezek v roce 2014
7.1.UZ/11/24/2014Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
7.1.1.UZ/11/25/2014Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena - DODATEK
7.2.UZ/11/26/2014Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
7.3.UZ/11/27/2014Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
7.4.UZ/11/28/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
7.4.1.UZ/11/29/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
7.5.UZ/11/30/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
7.6.UZ/11/31/2014Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
7.6.1.UZ/11/32/2014Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
7.7.UZ/11/33/2014Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
8.UZ/11/34/2014Racionalizace škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem
9.UZ/11/35/2014Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
10.UZ/11/36/2014Aktualizace Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji
11.UZ/11/37/2014Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Muzeu umění Olomouc, státní příspěvkové organizaci
12.UZ/11/38/2014Příspěvek Olomouckého kraje na realizaci koncertů k významným příležitostem
13.UZ/11/39/2014Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
14.UZ/11/40/2014Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
15.UZ/11/41/2014Dotační program pro sociální oblast na rok 2014 - oblast podpory Prevence kriminality
16.UZ/11/42/2014RIS3 strategie Olomouckého kraje
17.UZ/11/43/2014Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným – zakládací dokumenty (Úmluva, Stanovy)
18.UZ/11/44/2014Sdružení OK4Inovace – změna členství
19.UZ/11/45/2014Sdružení OK4EU
20.UZ/11/46/2014Plnění podmínek Smluv o realizaci grantových projektů u příjemců finanční podpory v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
21.UZ/11/47/2014Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů
22.UZ/11/48/2014Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
23.UZ/11/49/2014Výběrové řízení na zajištění realizace významné veřejné zakázky „Pořízení technologického vybavení a vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje“
24.UZ/11/50/2014Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
24.1.UZ/11/51/2014Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
25.UZ/11/52/2014Volba přísedících Krajského soudu v Brně
26.UZ/11/53/2014Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020 – posouzení vlivu programu na životní prostředí
27.UZ/11/54/2014Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2014 hrazených z nájemného SMN, a.s.
28.UZ/11/55/2014Finanční příspěvky okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Olomouckého kraje
29.UZ/11/56/2014Poskytnutí dotace městu Litovel na realizaci nápravných opatření k odstranění kontaminace podzemních vod v lokalitě Nasobůrky
30.UZ/11/57/2014Poskytnutí finančního příspěvku na řešení mimořádné události – bleskové povodně na Jesenicku 2014
31.UZ/11/58/2014Regionální letiště Přerov a.s.