ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 20. 2. 2023

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/13/1/2023Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/13/2/2023Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/13/3/2023Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/13/4/2023Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/13/5/2023Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
6.UZ/13/6/2023Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v 13_02_Programu na podporu JSDH 2022
7.UZ/13/7/2023Poskytnutí finančních darů z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
8.UZ/13/8/2023Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Horské službě ČR, o.p.s.
9.1.UZ/13/9/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny
9.1.1.UZ/13/10/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – rozpočtové změny – DODATEK
9.2.UZ/13/11/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
9.3.UZ/13/12/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2022 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
10.1.UZ/13/13/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny
10.1.1.UZ/13/14/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny – DODATEK
10.2.UZ/13/15/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – čerpání úvěru na financování oprav, investic a projektů
10.3.UZ/13/16/2023Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
11.1.UZ/13/17/2023Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
11.2.UZ/13/18/2023Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
11.3.UZ/13/19/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
11.4.UZ/13/20/2023Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
11.5.UZ/13/21/2023Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.6.UZ/13/22/2023Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
11.7.UZ/13/23/2023Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
12.UZ/13/24/2023Dodatek č. 36 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
13.UZ/13/25/2023Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – BESIP
14.UZ/13/26/2023Seznam akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 a doplnění seznamu akcí na rok 2022
15.UZ/13/27/2023Záměry převodů stávajících úseků silnic I. tříd z majetku České republiky do vlastnictví Olomouckého kraje
16.UZ/13/28/2023Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem
17.UZ/13/29/2023Dodatek č. IV ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Pardubickým krajem
18.UZ/13/30/2023Dodatek č. 5 k dohodě o narovnání týkající se spolupráce ve veřejné linkové osobní dopravě s Pardubickým krajem
19.UZ/13/31/2023Dotační programy v oblasti sportu a volného času v roce 2022 – revokace
20.UZ/13/32/2023Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury
21.UZ/13/33/2023Dotační program 05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – revokace
22.UZ/13/34/2023Dotační program 07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022 – revokace
23.UZ/13/35/2023Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2022 – vyhodnocení
24.UZ/13/36/2023Dotační program 04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023 – vyhodnocení
25.UZ/13/37/2023Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2022
26.UZ/13/38/2023Zajištění organizace soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji – dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace
27.UZ/13/39/2023Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2023, DT 11_01_01_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče – vyhlášení
28.UZ/13/40/2023Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2023, DT 11_01_02_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína – vyhlášení
29.UZ/13/41/2023Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2023, DT 11_01_03_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní péče – vyhlášení
30.UZ/13/42/2023Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2023 – Zdraví 2030
31.UZ/13/43/2023Zdravotně-preventivní aktivity v Olomouckém kraji – Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc
32.UZ/13/44/2023Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Olomouckém kraji 2023–2026
33.UZ/13/45/2023Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje na období 2023–2028
34.UZ/13/46/2023Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – návrh výše dotace
35.UZ/13/47/2023Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti sociální
36.UZ/13/48/2023Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
37.UZ/13/49/2023Aktualizace plánu investic na rok 2023
38.UZ/13/50/2023Dotační program 15_01 Program Smart region Olomoucký kraj 2023 – vyhlášení
39.UZ/13/51/2023Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů ke schválení financování
40.UZ/13/52/2023Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji
41.UZ/13/53/2023Stanovy sdružení Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje
42.UZ/13/54/2023Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu za rok 2023 – příprava a realizace
43.UZ/13/55/2023Souhlas s realizací a financováním projektu Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
44.UZ/13/56/2023Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
45.UZ/13/57/2023Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
46.UZ/13/58/2023Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022 mezi Olomouckým krajem a subjektem Petr Haluzík
47.UZ/13/59/2023Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023, DT č. 13_01_2 – vyhodnocení
48.UZ/13/60/2023Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
49.UZ/13/61/2023Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
50.UZ/13/62/2023Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
51.UZ/13/63/2023Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu – Sportovec Olomouckého kraje 2022 – vyhodnocení
52.UZ/13/64/2023Poskytnutí daru – humanitární pomoci oblastem postiženým zemětřesením v Turecku a Sýrii