ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 20. 2. 2015

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/14/1/2015Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/14/2/2015Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/14/3/2015Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/14/4/2015Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015
4.2.UZ/14/5/2015Smlouva o poskytnutí dotace Muzeu umění Olomouc, státní příspěvkové organizaci, v roce 2015
4.3.UZ/14/6/2015Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - Garden Food Festival
4.4.UZ/14/7/2015Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje – zabezpečení činností při provádění prevence v oblasti BESIP na území Olomouckého kraje v roce 2015
5.1.UZ/14/8/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
5.2.UZ/14/9/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/14/10/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
5.4.UZ/14/11/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 30. 11. 2014
6.1.UZ/14/12/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - investice
6.2.UZ/14/13/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - rozpočtové změny
6.2.1.UZ/14/14/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - rozpočtové změny – DODATEK
6.3.UZ/14/15/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2015
6.4.UZ/14/16/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - Významné projekty Olomouckého kraje
6.5.UZ/14/17/2015Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci přímé podpory z rozpočtu
7.UZ/14/18/2015Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2016 - 2017
8.UZ/14/19/2015Dodatek č. 15 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
9.1.UZ/14/20/2015Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
9.2.UZ/14/21/2015Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
9.3.UZ/14/22/2015Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
9.4.UZ/14/23/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
9.5.UZ/14/24/2015Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
9.6.UZ/14/25/2015Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.UZ/14/26/2015Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
11.UZ/14/27/2015Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2014
12.UZ/14/28/2015Dotace v oblasti sportu v roce 2015
13.UZ/14/29/2015Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015
14.UZ/14/30/2015Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014
15.UZ/14/31/2015Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2015
16.UZ/14/32/2015Změna účelu využití dotace poskytnuté městu Litovel na realizaci nápravných opatření k odstranění kontaminace podzemních vod v lokalitě Nasobůrky
17.UZ/14/33/2015Směrnice pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu Olomouckého kraje k odstraňování následků havárií s dopadem na jakost podzemních a povrchových vod
18.UZ/14/34/2015Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s odpady
19.UZ/14/35/2015Dotační program pro oblast Prevence kriminality a Integrace romských komunit na rok 2015
20.UZ/14/36/2015Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
21.UZ/14/37/2015Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
23.UZ/14/38/2015Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2015 - vyhlášení
24.UZ/14/39/2015Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
25.UZ/14/40/2015Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2015 hrazených z nájemného Středomoravské nemocniční, a. s.
26.UZ/14/41/2015Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Olomouc
27.UZ/14/42/2015Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
28.UZ/14/43/2015Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
28.1.UZ/14/44/2015Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
29.UZ/14/45/2015Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
30.UZ/14/46/2015Personální záležitosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
30.1.UZ/14/47/2015Personální záležitosti Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje
31.UZ/14/48/2015Souhlas zřizovatele s nákupem a spolufinancováním projektů ze státního rozpočtu v roce 2016
32.UZ/14/49/2015Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
33.UZ/14/50/2015Vyhodnocení přínosů členství Olomouckého kraje v Assembly of European Regions (AER) a návrh dalšího postupu
34.UZ/14/51/2015Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. - žádost o změnu účelu poskytnutého příspěvku