ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 19. 12. 2016

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/2/1/2016Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/2/2/2016Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/2/3/2016Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/2/4/2016Dotační programy Olomouckého kraje na rok 2017
5.1.UZ/2/5/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny
5.1.1.UZ/2/6/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny – DODATEK
5.1.2.UZ/2/7/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny – DODATEK č. 2
5.2.UZ/2/8/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2016
5.3.UZ/2/9/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.4.UZ/2/10/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – čerpání revolvingového úvěru na předfinancování investiční akce
6.UZ/2/11/2016Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – návrh rozpočtu
7.UZ/2/12/2016Odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
8.UZ/2/13/2016Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace městu Uničov, obci Šumvald a obci Újezd
9.UZ/2/14/2016Žádost města Mohelnice o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
10.UZ/2/15/2016Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017 – vyhlášení
11.UZ/2/16/2016Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2017 – vyhlášení
12.UZ/2/17/2016Dotační program Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2017 – vyhlášení
13.UZ/2/18/2016Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti dopravy
14.UZ/2/19/2016Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Zlaté Hory
15.UZ/2/20/2016Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje
16.UZ/2/21/2016Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2017 v Olomouckém kraji
17.UZ/2/22/2016Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2017 v Olomouckém kraji
18.1.UZ/2/23/2016Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
18.2.UZ/2/24/2016Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
18.3.UZ/2/25/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
18.4.UZ/2/26/2016Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
18.5.UZ/2/27/2016Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
19.UZ/2/28/2016Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury
20.UZ/2/29/2016Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Olomouckým krajem a spolkem Prostějov olympijský, z. s.
21.UZ/2/30/2016Prostějov olympijský, z. s. – nominace zástupce Olomouckého kraje
22.UZ/2/31/2016Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2017
23.UZ/2/32/2016Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu
23.1.UZ/2/33/2016Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu – DODATEK
24.UZ/2/34/2016Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení
25.UZ/2/35/2016Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhlášení
26.UZ/2/36/2016Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení
27.UZ/2/37/2016Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2017 – vyhlášení
28.UZ/2/38/2016Racionalizace školských příspěvkových organizací
29.UZ/2/39/2016Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Prostějovičky
30.UZ/2/40/2016Nominace zástupce Olomouckého kraje ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s."
31.UZ/2/41/2016Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
32.UZ/2/42/2016Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2017
33.UZ/2/43/2016Pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v sociální oblasti
34.UZ/2/44/2016Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
35.UZ/2/45/2016Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
36.UZ/2/46/2016Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
37.UZ/2/47/2016Projekty spolufinancované z evropských fondů ke schválení financování
38.UZ/2/48/2016Program na podporu podnikání 2017 – vyhlášení
39.UZ/2/49/2016Program na podporu místních produktů 2017 – vyhlášení
40.UZ/2/50/2016Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – vyhlášení
41.UZ/2/51/2016Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017 – vyhlášení
42.UZ/2/52/2016Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci mezi Olomouckým krajem a obcí Štěpánov
43.UZ/2/53/2016Individuální žádosti v oblasti krizového řízení – Dodatek č. 1 ke smlouvě pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje
44.UZ/2/54/2016Dotační program Olomouckého kraje „Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017“ – vyhlášení
45.UZ/2/55/2016Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH 2017“ – vyhlášení
46.UZ/2/56/2016Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
47.UZ/2/57/2016Značení kulturních a turistických cílů – darování majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR
48.UZ/2/58/2016Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017 – vyhlášení
51.UZ/2/59/2016Návrh na zřízení a personální obsazení Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2016-2020
52.UZ/2/60/2016Odměny za výkon funkce neuvolněným členům výborů, komisí a zvláštních orgánů
53.UZ/2/61/2016Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Rekonstrukce průchodu – Korunní pevnůstka“
54.UZ/2/62/2016Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2017
55.1.UZ/2/63/2016Různé – Vysílání ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje on-line